.

.

woensdag 15 december 2021

Het laatste rijk

Ik ben géén 'wappie'!

Wat ik dan wèl ben?
Een christen, een gelovige die gelooft in de bijbel als het woord van God en die, net als velen, aan de hand van de bijbel de gebeurtenissen van deze tijd een duidelijke plaats kan geven. 
En júíst omdat we dat kunnen, weten we ook waar het met de wereld naartoe gaat en wat er komen gaat. 
En net als ieder ander zien ook wíj het onrecht, de ellende, het verdriet van velen, de pijn, en de schade van alle onrecht. Nee, ik steek de kop niet in het zand; ook ìk wordt soms boos, soms verdrietig en vaak bang. Èrg bang..!
Het liefst duik ik weg in een onpeilbaar diep gat waar niemand me vindt..
Maar dàn voel ik me zomaar opeens warm worden en ik hoor en voel God's stem mij bemoedigend toefluisteren: "Wees maar niet bang..Ik heb alles onder controle en de 'wereld' kan jou niet raken. Ìk heb jou in mijn handpalm!"

De nieuwe wereldorde in tien economische regio's. Als de machtigen op aarde het voor het zeggen hebben, dan zal de wereld er over een tijdje anders uitzien: een nieuwe wereldorde, waarbij een kleine groep mensen over de wereld zal regeren. Velen hebben het verlangen gehad om te heersen over de aarde en vele oorlogen hebben gewoed om dat doel te bereiken. De Bijbel leert dat men nog één poging zal doen om de macht te grijpen, dit keer onder de aanvoering van satan zelf, die zijn macht geeft aan de antichrist en die op zijn beurt zal regeren over de wereld, die verdeeld is in tien koninkrijken. 

Deze poging om de wereldmacht te grijpen gebeurt niet door een militaire interventie, maar door een rigoureus ingrijpen van machtige organisaties in de wereldwijde bestaande politieke, economische, sociale en maatschappelijke infrastructuren. We hebben tijdens de Amerikaanse verkiezingen al kunnen constateren dat de zogeheten Tech-bedrijven zoals Amazon, Facebook en Twitter hele groepen monddood hebben gemaakt door accounts en berichten massaal te verwijderen. Zelfs door de verwijdering van complete apps, simpelweg omdat de berichten niet zouden stoken met 'algemeen aanvaardbare' meningen van progressieve groeperingen. Daardoor werd communiceren voor met name christelijke, conservatieve groeperingen onmogelijk. Het is daarbij verbazingwekkend dat de media verdacht stil bleven. Deze censuur door de technische oligarchen blijft niet beperkt tot het internet. Andere grote bedrijven zoals banken, financiële instellingen en vliegtuigmaatschappijen lijken hun voorbeeld te gaan volgen. Op veel universiteiten is het allang zover. Als je niet progressief denkt en kritisch bent over bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij, dan ben je niet langer welkom. 

STAPSGEWIJS GEMANIPULEERD
Deze dreiging tot censuur klinkt ook door in de aanpak van mondiale crisissen, zoals global warming, het bestrijden van (de mutatie van) Covid-19, versterkt door ideologische thema's als 'exclusiviteit en diversiteit' en Black Lives Matters. Wie niet meegaan in dit denken, is verdacht en wordt langzaamaan verstoten uit het maatschappelijke verkeer. Ons denken wordt stapsgewijs gemanipuleerd en we worden klaargemaakt om een centrale aansturing van deze problemen en thema's te accepteren. We zijn zo in beslag genomen door de noodzakelijke beheersing van de verschillende crisissen, dat we de werkelijke reden uit het oog verliezen en dat het hier gaat om een regelrechte, mondiale machtsovername door een kleine groep mensen.

De Bijbel voorzegt dit alles. We weten immers dat dergelijke ontwikkelingen voorafgaan aan de Opname van de Gemeente en het gaat nu in een razend tempo. Een belangrijk stuk van de puzzel om de wereldmacht te kunnen grijpen lijkt nog te ontbreken, namelijk antwoord op de vraag hoe de wereld geregeerd gaat worden. In de Bijbel vinden we een aantal verwijzingen dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koninkrijken, die onder invoering van één centrale machthebber gedurende zeven jaar zullen regeren. 


OPKOMST EN NEERGANG VAN WERELDMACHTEN. 
Eén van de verwijzingen vinden we in Daniël 2. In dit hoofdstuk profeteert Daniël hoe het verloop zal zijn van de opkomst en de neergang van de verschillende wereldmachten. Hij legt uit hoe de macht van het ene rijk overgaat naar het volgende en dat op de ruïnes van het ene imperium het andere gebouwd wordt. Vanuit onze geschiedenis weten we dat het Babylonische rijk is overgegaan naar het rijk van de Meden en Perzen, dat op zijn beurt is overgegaan naar de Grieken. De Romeinen hebben hun heerschappij gebouwd op de resten van het Griekse rijk. Sindsdien is er geen macht meer geweest die over zo'n groot gebied heeft geregeerd. Er zijn diverse pogingen geweest in onze geschiedenis om de wereldmacht te grijpen, echter zonder succes. In dit gedeelte wordt tevens duidelijk dat de voeten met de tien tenen van het beeld waar de Babylonische koning Nebukadnezar over droomde, symbool staan voor een wereldrijk dat bestaat uit tien koninkrijken. Dit wereldrijk vloeit voort uit het Romeinse rijk en zal vlak voor de terugkomst van Jezus als gezamenlijke wereldmacht heersen over de aarde (Daniël 2: 36 - 44)

Eenzelfde verwijzing vinden we ook in Daniël 7. Hier worden de wereldrijken beschreven als dieren en in vers 7 wordt het vierde dier, het Romeinse rijk, geduid als een afschrikwekkend beest met tien hoorns. In vers 24 legt Daniël uit dat de 'tien hoorns aanduiden dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan'. Ook in Openbaring 13 en 17 zien we hier dezelfde beschrijvingen van. De Bijbel laat zien dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koningen, die regeren over tien koninkrijken, waar vervolgens nog één andere koning naar voren zal komen, waarvan wij weten dat dat de antichrist zal zijn. 

APARTE LANDEN OF GEOGRAFISCHE GROOTMACHTEN?
Velen hebben dit geïnterpreteerd als de opkomst van tien koninkrijken in de laatste dagen, in hetzelfde geografische gebied als het Romeinse rijk en dat vandaar de wereld geregeerd zal worden. De oorspronkelijke oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen Staal, wat later Europese Economische Gemeenschap werd genoemd en wat inmiddels Europese Unie heet, leek deze interpretatie te bevestigen. Nu de Europese Unie inmiddels uit 27 leden bestaat, maakt de interpretatie het lastig om de EU als directe uitleg aan de Bijbelse profetie van tien koninkrijken te koppelen. De vraag rijst of we de tien konkrijken überhaupt wel moeten interpreteren als tien aparte landen of tien geografische grootmachten? Het Romeinse rijk omvatte immers ook diverse landen, dus het is ook logisch te veronderstellen dat tijdens de grote verdrukking de tien koninkrijken elk ook meerdere landen zullen omvatten. De macht van Rome floreerde op het concept van brood en spelen, religieuze vrijheid (behalve het christendom) en seksuele excessen in een omgeving van totalitaire controle en buitensporige rijkdom. Deze rijkdom werd verworven omdat Rome de grootste vrijhandelsmarkt had ontwikkeld die de wereld ooit had gekend met behulp van de Griekse taal.

De macht die de handel geeft aan een land zien we ook terug in onze huidige cultuur, waarbij Engels de gemeenschappelijke voertaal is. 

De voorspelling van Daniël zien we letterlijk terug in de missie van de Club van Rome. Deze club werd in 1968 opgericht tijdens een bijeenkomst met 75 vooraanstaande industriëlen, economen en wetenschappers uit 25 landen. De Club van Rome beweert dat 'er geen ander levensvatbaar alternatief is voor het toekomstige voortbestaan van de mensheid dan een nieuwe wereldwijde gemeenschap onder één regeringsvorm'. 

ZELFSTANDIGE ECONOMISCHE REGIO'S
Op 17 September 1973 publiceerde de Club van Rome een rapport met de titel 'Regionalized and Adaptive Model of the Global World System'. Dit rapport onthulde het voornemen van de Club om de wereld op te splitsen in tien koninkrijken (de term koninkrijken werd bij een latere publicatie van het officiële rapport weggelaten), die fungeren als zelfstandige economische regio's, en waaronder de hele wereld verenigd wordt onder één gemeenschappelijk leiderschap. Deze regio's zijn:

1 Noord Amerika
2 West-Europa
3 Japan
4 Australië en Zuid-Afrika
5 Oost-Europa
6 Latijns Amerika
7 Noord-Afrika en het Midden-Oosten
8 Midden-Afrika
9 Zuid- en Zuidoost-Azië
10 Centraal gepland Azië

De Club van Rome heeft in 1971 de World Economic Forum (WEF) opgericht. Dit WEF is een organisatie waar volgens eigen zeggen staatslieden, beleidsmakers en wetenschappers gevaren van en de hoop voor het toekomstige mondiale systeem kunnen bespreken zonder de beperkingen van formele intergouvernementele onderhandelingen. Het WEF heeft de taak om de plannen van de wereldleiders uit te voeren, zoals verwoord in het plan van de Club van Rome, om de gehele aarde te reorganiseren in tien economische regio's, zoals voorspeld in Daniël 7: 23 - 24

Als we weten dat de satan dit alles op de achtergrond aanstuurt (Efeze 6:12), dan is het daarbij niet vreemd dat de wereldmacht wordt verkregen via handel en economie. In Ezechiël 28 leren we namelijk dat satan een cherubs was die vol wijsheid was, maar is gaan zondigen en geweld ging bedrijven door de invloed van zijn handel (vers 16). Ezechiël 28:5 vertelt over satan: "Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen". 

DE PLANNEN LIGGEN KLAAR.
Het is niet voor niets dat Paulus schrijft dat geldzucht een wortel van alle kwaad is (1 Timotheüs 6:10). De wereld is als nooit tevoren in de ban van geld en de macht die dat geeft. Satan zal in de laatste dagen zijn economische wijsheid delen met de antichrist en in combinatie met de eerder beschreven kenmerken van het Romeinse rijk zal hij dan een korte tijd over de aarde regeren. 

DE PLANNEN OM DE WERELD IN TIEN KONINKRIJKEN TE VERDELEN LIGGEN KLAAR EN WORDEN OP DIT MOMENT UITGEROLD.

Dat deze koninkrijken er nu nog niet zijn, klopt ook volgens Gods Woord. In Openbaring 17:12 staat geschreven dat de tien koningen 'het koninkrijk nog niet hebben ontvangen'. De antichrist zelf zal hen aanstellen. De plannen om de wereld in tien koninkrijken te verdelen liggen klaar en worden op dit moment uitgerold, maar de tien koninkrijken zijn er nog niet. We zien in alle bewegingen dat dit niet lang meer kan duren. Omdat wij als Gemeente door de Heer weggenomen worden vóórdat bekend is wie de antichrist is, zullen wij ook niet meemaken dat de wereld wordt verdeeld in tien economische regio's. Dit wetende, betekent ook dat de Opname niet lang op zich kan laten wachten! Ben jij er klaar voor? 

Build Back Better 
Wellicht heb je al eens van 'Build Back Better' gehoord. Werkelijk alle regeringsleiders nemen deze woorden in de mond. Joe Biden, Justin Trudeau, Angela Merkel en ook onze minister-president Mark Rutte. Maar wat wordt er met deze drie woorden 'Build Back Better' bedoeld? 

Een tijdje geleden vroeg de Tweede Kamer Mark Rutte wat hij met deze woorden bedoelde. Van zijn antwoord werd de Kamer niet veel wijzer.

ACHTERLIGGENDE GEDACHTE.
Uit de Griekse mythologie kennen we de uitdrukking 'Als een feniks uit de as herrijzen'. Daar wordt mee aangegeven dat iets tot bloei komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. Dat is de achterliggende gedachte van Build Back Better. Uit de as van de coronacrisis bouwt de mens een betere wereld. Het gaat over duurzaamheid, immigratie, diversiteit, afschaffing van cashgeld, overdracht van soevereiniteit. Hierbij maakt de mens de aloude fout om dit naar eigen inzichten en in eigen kracht en overal zonder God te willen doen. 

DEFINITIEF OVERWONNEN.
Wat is het heerlijk en belangrijk dat Gods kinderen elkaar steeds weer mogen wijzen op het profetisch Woord. Het is goed en zelfs een Bijbelse opdracht om te letten op de tekenen van de tijd en deze te onderkennen. We worden opgeroepen om uit te zien naar de komst van Jezus Christus. Die binnenkort Zijn Gemeente, Zijn Bruid komt halen. Alleen de Heere Jezus kan uit chaos een volmaakte, goede en duurzame wereld scheppen. Dat gebeurt pas als het kwaad definitief is overwonnen, nadat de mensen een nieuw hart hebben ontvangen en alle knie zich voor Hem zal buigen.

BRON: ZOEKLICHT, De Bijbel