.

.

donderdag 13 juni 2013

Kan ziekte een doel hebben?

Dat is een vraag, die mij al langere tijd bezighoudt.

Ik stelde deze vraag eens aan iemand en kreeg het volgende antwoord:
"Natúúrlijk niet! Je denkt toch niet dat God iemand ziek wíl hebben?!"
Uhh...okee. Diegene heeft de vraag niet helemaal begrepen. Ik vroeg niet of ziekte een doel kon ZIJN, maar of ziekte een doel kon HÈBBEN.
Daar zit een wezenlijk verschil in.

Dit is, wat ik geloof:

We leven in een gebroken wereld, waarin de duivel de scepter zwaait.

NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling, in feite "de bijbel in omgangstaal")

Lukas 4:5-7 "5 Toen bracht de duivel Hem (Jezus) naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 
6 De duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, 
want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7 als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’"

HSV (Herziene Staten Vertaling)

Lukas 4:5-7 "5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien.
6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.
8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven:  U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen."

En dus: hier op aarde regeert de duivel, tòtdat de Heer terugkomt! 

Dat verklaart voor mij pijn, oorlog, ellende, rampen, ziekte e.d.
Grijpt God dan niet in? Nou...(nòg) niet in de heerschappij van de duivel, maar wèl in het leven van afzonderlijke mensen.
Dat betekent dat mensen van ziekte, aandoeningen kwalen, enz. kúnnen genezen.
Zo zijn er legio mensen die naar genezingsdiensten gaan, zoals bijv. van Jan Zijlstra en soortgelijke mensen met een bijzondere opdracht (bediening/roeping).
En inderdaad komt het voor (wereldwijd zelfs régelmatig!) dat mensen genezen, doordat er met hen en voor hen gebeden is.

GNB (Groot Nieuws Bijbel 1996)
Jakobus 5:14,15 zegt:

14 "Als iemand van u ziek is, moet hij de bestuurders van de gemeente laten roepen. Zij moeten voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 
15 Dit gelovig gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem doen herstellen en hem, als hij gezondigd heeft, vergeven."

Maar wat nou als.....

....iemand níét geneest...?
Er staat immers in Markus 11:22-24 (NBG 51) Nederlands Bijbel Genoodschap 1951:
"22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. 23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, 
maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. 
24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 

En dus: wat nú, als je tóch niet bent genezen..??

In dat geval hoor en/of lees je regelmatig: "Heb je wel voldoende geloof? Staat er misschien iets tussen God en jou? Heb je misschien gezondigd en dat nog niet aan Hem verteld?
En nog veel meer vragen van ongeveer dezelfde strekking. Maar volgens mij is er iets fundamenteels fout met deze vorm van vraagstelling: hóé goed bedoeld ook...er schuilt een beschuldigende vingerwijzing in en dus: een veroordeling! 

Ikzelf zou mij dan onverwijld beroepen op Jacobus 5, wánt...staat daar niet dat het "gelovig gebed" van de ouderlingen de zieke zal genezen? En staat er niet ook dat als ik gezondigd zou hebben, het mij vergeven zou worden?

En dus zou ik nèt zo goed kunnen stellen: hebben die óúdsten dan wel voldoende geloof gehad tijdens hun gebed?? Zou er iets tussen hèn en de Heer kunnen staan?? Maar let op: als ik dát zou doen, zou ik mijzelf aan eenzelfde 'vingerwijzing' schuldig maken.
Beter is het, te zoeken naar een mogelijke oorzaak/reden van het uitblijven van een verhoring.

Daarmee kom ik bij de kern van mijn vraag:

Stel dat genezing uitblijft, zou dat dan een REDEN hebben of zou dat een DOEL kunnen hebben.
Hieronder zo'n overduidelijk "doel":

NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling)

2 Korintiers 12:5b-10
5b "Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. 6 En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk."

"...want kracht wordt zichtbaar in zwakheid."

Zo leerde Paulus om nederig te worden, waar hij (tot-in-z'n-kleine-teen!) bijzonder arrogant was.

Een ander, al even duidelijk voorbeeld van "Kracht wordt zichtbaar in zwakheid": 

Nick Vujicic, de man die geboren werd zonder armen en benen. Deze man is een levende zegen van de Heer, voor tienduizenden mensen overal ter wereld.
Nou vooruit dan, nog ééntje: Dick en Rick Hoyt, een vader die met zijn invalide zoon diverse triathlons, marathons e.d. liep, waaronder de beruchte "Iron Man". Door hun houding en volharding werden ze over de hele wereld bekend om vervolgens een zegen, bemoediging en steun te worden voor duizenden.

En réken maar dat deze mensen, nèt als Paulus destijds, hun longen uit hun lijf gebeden hebben en velen mèt hen!!


Wat mij persoonlijk betreft: af en toe lijkt het alsof er een heel klein glimpje van begrip tevoorschijn komt, al begrijp ik vele malen váker totáál niet wat God's bedoeling is. 
Wèl snap ik dat alle narigheid en ongerechtigheden niet vàn de Heer hoeven te komen, maar dat Hij ze wèl gebrúíkt  !
Dat betekent dat de Here God de pijn en narigheid vaak toelaat, simpelweg omdat Hij die dingen wil laten meewerken in het tot stand komen van iets goeds. Zo staat er in Zijn Woord dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede.

NBG 51, (Nederlands Bijbel Genoodschap 1951)
Romeinen 8:28
28 "Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn."

Dus is mijn conclusie, dat de Heer de gebeden van ons mensen enkel op ZIJN tijd verhoort en inderdaad ook niet èlk gebed verhoort, waarbij voor mij één ding als een paal boven water staat:
het uitblijven van een gebedsverhoring betekent niet het wègblijven van een verhoring! En  hóé het ook went of keert, de Heer geeft áltijd antwoord,  áltijd! Wij moeten dat antwoord alleen wèl willen 'horen'. 
En dat betekent léren luisteren naar Zijn Stem, maar dat klinkt gemakkelijker dan het in werkelijkheid is...

"kracht wordt zichtbaar in zwakheid.."


Zijn warme deken van Liefde en voor straks:
slaap lekker..

Sebo HilbertsOntroerend...

Vader Dick en zoon Rick Hoyt...Nick Vujicic...
Oude fossielen

Ik zag eens een fossiel, 

daarna een berg met jong gras 
en ik begreep dat dat fossiel 
mijn oude leven was. 

Toen bekeek ik die grote berg 

en zag in 't maagdelijk gras 
een hele nieuwe weg 
die nog nooit betreden was. 

Ik keek eens even om me heen; 

het gras was ongemaaid. 
God had door alle fossielen heen 
nieuw leven ingezaaid. 

Terwijl elk fossiel langzaam verdween, 

kreeg mijn leven nieuwe glans. 
En met Gods warmte om me heen 
kwam ik eindelijk in balans.
Spreuk van de dag

Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift, 
that's why they call it the present.