.

.

vrijdag 17 december 2021

Brief voor achterblijversBrief voor diegenen die niet de opname van de gemeente hebben meegemaakt.

Leg deze brief op een zichtbare plaats in uw huis, zodat uw kinderen, familieleden of vrienden, die achter zijn gebleven, het zullen vinden en lezen. Leg hier ook een bijbel bij! Hiermee kunt u vertellen wat er met u is gebeurd en geeft u hen een kans om te begrijpen wat er komen gaat.

De komst van de Heer is zeer nabij! Wanneer Hij komt en ons tot Zich zal nemen in de wolken, dan kunnen wij niets meer tot onze kinderen, tot onze familieleden en vrienden zeggen, want de opname zal plotseling plaatsvinden.

 

(Plaatsnaam, datum)

 

Wat de gelovigen aan hun kinderen en familieleden en vrienden, die achter zullen blijven, nog zo graag zouden willen zeggen!

 

'Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachten volgens de Bijbel, dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zal worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus toebehoren, zullen in één oogwenk veranderd worden en van deze aarde worden weggenomen, op de manier zoals Jezus Christus naar de hemel voer. Wanneer dit gebeurd is, zullen velen op aarde achter zijn gebleven. Dit zijn degenen die niet in Jezus Christus geloofden, of die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in Jezus Christus. Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wij zèlf niet meer tot jullie spreken. 

Wij zeggen jullie: Op dit moment van de opname is er iets geweldigs gebeurd: de Gemeente van Jezus Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, met het Hoofd van de Gemeente. Waarover wij al vaak hebben geschreven, is nu dan echt werkelijkheid geworden en jij, die dit nu leest is helaas op de aarde achtergebleven. We denken dat je een zeer moeilijke tijd tegemoet gaat, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal.

In het Bijbelboek Openbaring staat dit beschreven. Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.

 

Wat is er gebeurd?

Jezus zelf heeft gezegd:: 'Ik kom terug' (Joh 14:3). Hoe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in 1 Tessalonicenzen 4:16-17: 'Want de Heere Zelf zal  met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden, die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn.'

Wat jij nu hierboven hebt gelezen, is nu werkelijk een feit geworden! 

Wij zijn opgenomen, wij zijn de Here tegemoet gegaan in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in een oogwenk, zoals je dit kunt lezen in 1 Corinthiërs 15:51-52:

''Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden.''

De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie deze woorden lezen, zijn wij Thuis bij onze Bruidegom. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren.

Maar nu komt op aarde een verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit feit is, wat ons verdrietig maakt. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig. Ja, doordat wij zijn opgenomen weten we dat Zijn Woord werkelijk waar is en wij zeggen het nogmaals door deze brief: dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Wij zijn beslist niet door UFO’s meegenomen, ontvoerd of wat ook maar door andere mensen of regeringen wordt beweerd.

 

Maar... 

wat kunnen jullie nu verwachten?

Dat staat te lezen in 2 Tessalonicenzen 2:8:

''En dan zal de wetteloze (satan) geopenbaard worden.''

Lees hierbij ook Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God geeft aan satan gelegenheid om onbeperkt zijn boze natuur te laten zien en daardoor wordt het voor iedereen openbaar, wat zijn demonische karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken. Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. We vinden het vreselijk voor jullie, dat jullie deze tijd mee moeten maken! Wat zal er in deze tijd gebeuren? Er zal een tijd van chaos aanbreken, de tempel zal in Jeruzalem worden herbouwd, er zullen oordelen van God over de aarde komen. Deze oordelen komen van God omdat Hij de zonde haat, Hij is rechtvaardig.

 

Maar alles is nog niet verloren!

Gelukkig is nu niet alles reddeloos verloren. Er is nog een tijd van genade voor jullie, gedurende de komende 7 jaren! God houdt nog steeds van jullie! God is nog steeds genadig! God kijkt naar jullie om, maar vraagt wel of je wil kiezen voor Hem. Je kunt nog steeds vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald. 1. Timotheüs 2:6: “Jezus heeft Zich gegeven als losprijs voor allen” Je kunt nog steeds een keuze maken om Jezus Christus te gaan volgen. 

Je kunt hierbij het volgende gebed bidden: “Vader in de Hemel, ik erken dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb en dat U heel graag met mij een relatie wilt hebben. Vandaag besluit ik dat ik ook een relatie met U wil aangaan! Ik erken, dat de Here Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen. Ik wil niet meer leven alleen voor mijzelf, maar ik wil U bij mijn leven betrekken. Ik dank U, dat U naar mij luistert en mij kent. Dank U wel voor vergeving van zonden, voor het offer wat U heeft gebracht Dat offer wil ik aanvaarden! Leer mij hoe ik een kind van U kan worden. Laat mij niet los, Heer, maar houdt mij stevig vast. Laat mij zien, hoe het verder moet. Amen”

 

Wat moet je NÍÉT doen!

Er zal een man, een wereldleider, gaan regeren, die alle problemen op gaat lossen. Wij noemen hem de antichrist. Volg hem niet! Geloof niet de media die allerlei redenen zal opgeven voor onze verdwijning. Neem niet het merkteken en buig niet voor de antichrist. Zonder dit merkteken kun je volgens Openbaring 13:16-17 niet kopen en verkopen. “En het maakt aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam”. Als je het merkteken wel neemt, zullen volgens Openbaring 14:11 de gevolgen zijn: “En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt”.


Wat moet je WÈL doen!

De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie helaas voorbij laten gaan. De Here heeft die deur toegesloten. Het woord van de Here luidt nu: 'Ik ken u niet.' (Matt. 25:12) Mis nu niet de laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwigheid bij God, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van Jezus Christus, dat Hij ook voor jouw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.' (1 Joh 1:7)

Hij zal jullie van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aards leven te verliezen om daarvoor in de plaats eeuwig bij God te zijn. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid bij God! Dé plaats waar harmonie zal zijn, geen dood, geen tranen, maar vrede, geluk en vrijheid. Ook zullen we jullie daar weer ontmoeten. Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot bekering!

Om je voor te bereiden op de komende periode is het belangrijk om medechristenen te zoeken, om te bedenken hoe je kunt overleven zonder stroom/gas/water/internet, kortom hoe je zelfvoorzienend kan zijn. Lees in je Bijbel over wat er komen gaat! Wij kunnen nu ook niet alles overzien, maar we roepen je op om zelf goed te bedenken hoe je met deze nieuwe situatie om moet gaan. De komende drieëneenhalf jaar zal er vrede zijn, maar wel onder de heerschappij van de antichrist. Daarna volgt de andere helft van de zeven jaren, die beslist heel moeilijk gaat worden.

We hopen dat je dit serieus neemt en er over gaat nadenken! We houden teveel van je om je zonder dit bericht achter te laten. Ga met al je vragen en zorgen naar God, dan kan Hij voor jou gaan zorgen.

 

Johannes 3:16-18 zegt dit: Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij Zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden. Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. 

Wees gezegend en gered..!

donderdag 16 december 2021

Uitgesteld feest

 Uitgestelde party


Toen we als land (en wereld) van lockdown naar lockdown gingen vanwege de co.ro.na pandemie kende iedereen in zijn of haar omgeving wel een voorbeeld; een stelletje dat hun bruiloft uit moest stellen omdat er bijna geen gasten welkom waren vanwege alle maatregelen. 

Hoe verdrietig was dat nieuws keer op keer; zo lang kijk je uit naar die ene dag! De dag waarop je eindelijk jouw ‘ja’ tegen de ander zal zeggen, te midden van al je familie en vrienden die er getuigen van zouden zijn. En natuurlijk zou er daarna een dikke party losbarsten, want de bezegeling van jullie liefde moet natuurlijk uitbundig gevierd worden!  


Ons feest met onze hemelse Bruidegom is ook uitgesteld. Niet vanwege een pandemie, maar vanwege de onmetelijke liefde van Jezus. 

Op het moment van onze bekering, als wij ingaan op zijn liefdesroep, komt Jezus direct in ons hart wonen. Het is zijn verlangen om samen met ons tijd door te brengen, om maaltijd te houden.

"Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).


Elke dag opnieuw, elk moment van de dag, wil Jezus aan tafel zitten met jou. Wil Hij spreken over wat jou bezighoudt, wil Hij quality time hebben, 1 op 1, heel intiem. Geen lange tafel met een rij gasten aan elke zijde, rijkelijk versierd en overdadig gedekt. Nee, dit feest is in besloten kring; jij en Hij. 


Maar! Dit is niet het enige. Onze God is groot. Hij is groot en doet grootse dingen. Hij heeft hemel en aarde geschapen, al het goud en zilver is van Hem. Bij zo’n God past geen bescheiden feestje.

En dat is ook niet wat Hij van plan is! In het boek Openbaring vertelt God ons dat Hij in de hemel een mega party klaar heeft staan, als wij daar samen met Jezus aankomen. Straks — op het moment dat door de Vader bepaald wordt — zal Jezus terugkeren om Zijn bruid op te halen. Vervolgens neemt Hij haar mee naar de hemel, daar zal dan eindelijk het grote bruiloftsfeest plaatsvinden! Daar zullen we Hem eindelijk van aangezicht tot aangezicht zien. Daar zullen we voor eeuwig werkelijk samen zijn.

En het uitstellen? Dat is geen foutje van God. Zijn hart, tafel en liefde zijn zó groot dat Hij wacht. Hij wacht totdat zoveel mogelijk van de mensen die Hij geschapen heeft — met als doel om in relatie met hen te leven — de deur van hun hart voor Hem geopend hebben. Zodat ook zij straks aan Zijn tafel kunnen plaatsnemen.


Om over na te denken:

Lees Lucas 14:15-24 eens goed door en denk eens aan de mensen in jouw omgeving die Jezus nog niet kennen. Bid vandaag voor hen dat zij Gods uitnodiging aan zullen nemen en vraag de Heilige Geest om openingen voor een gesprek daarover.


2 Petrus 3:9

Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.Promise!


 

woensdag 15 december 2021

Het laatste rijk

Ik ben géén 'wappie'!

Wat ik dan wèl ben?
Een christen, een gelovige die gelooft in de bijbel als het woord van God en die, net als velen, aan de hand van de bijbel de gebeurtenissen van deze tijd een duidelijke plaats kan geven. 
En júíst omdat we dat kunnen, weten we ook waar het met de wereld naartoe gaat en wat er komen gaat. 
En net als ieder ander zien ook wíj het onrecht, de ellende, het verdriet van velen, de pijn, en de schade van alle onrecht. Nee, ik steek de kop niet in het zand; ook ìk wordt soms boos, soms verdrietig en vaak bang. Èrg bang..!
Het liefst duik ik weg in een onpeilbaar diep gat waar niemand me vindt..
Maar dàn voel ik me zomaar opeens warm worden en ik hoor en voel God's stem mij bemoedigend toefluisteren: "Wees maar niet bang..Ik heb alles onder controle en de 'wereld' kan jou niet raken. Ìk heb jou in mijn handpalm!"

De nieuwe wereldorde in tien economische regio's. Als de machtigen op aarde het voor het zeggen hebben, dan zal de wereld er over een tijdje anders uitzien: een nieuwe wereldorde, waarbij een kleine groep mensen over de wereld zal regeren. Velen hebben het verlangen gehad om te heersen over de aarde en vele oorlogen hebben gewoed om dat doel te bereiken. De Bijbel leert dat men nog één poging zal doen om de macht te grijpen, dit keer onder de aanvoering van satan zelf, die zijn macht geeft aan de antichrist en die op zijn beurt zal regeren over de wereld, die verdeeld is in tien koninkrijken. 

Deze poging om de wereldmacht te grijpen gebeurt niet door een militaire interventie, maar door een rigoureus ingrijpen van machtige organisaties in de wereldwijde bestaande politieke, economische, sociale en maatschappelijke infrastructuren. We hebben tijdens de Amerikaanse verkiezingen al kunnen constateren dat de zogeheten Tech-bedrijven zoals Amazon, Facebook en Twitter hele groepen monddood hebben gemaakt door accounts en berichten massaal te verwijderen. Zelfs door de verwijdering van complete apps, simpelweg omdat de berichten niet zouden stoken met 'algemeen aanvaardbare' meningen van progressieve groeperingen. Daardoor werd communiceren voor met name christelijke, conservatieve groeperingen onmogelijk. Het is daarbij verbazingwekkend dat de media verdacht stil bleven. Deze censuur door de technische oligarchen blijft niet beperkt tot het internet. Andere grote bedrijven zoals banken, financiële instellingen en vliegtuigmaatschappijen lijken hun voorbeeld te gaan volgen. Op veel universiteiten is het allang zover. Als je niet progressief denkt en kritisch bent over bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij, dan ben je niet langer welkom. 

STAPSGEWIJS GEMANIPULEERD
Deze dreiging tot censuur klinkt ook door in de aanpak van mondiale crisissen, zoals global warming, het bestrijden van (de mutatie van) Covid-19, versterkt door ideologische thema's als 'exclusiviteit en diversiteit' en Black Lives Matters. Wie niet meegaan in dit denken, is verdacht en wordt langzaamaan verstoten uit het maatschappelijke verkeer. Ons denken wordt stapsgewijs gemanipuleerd en we worden klaargemaakt om een centrale aansturing van deze problemen en thema's te accepteren. We zijn zo in beslag genomen door de noodzakelijke beheersing van de verschillende crisissen, dat we de werkelijke reden uit het oog verliezen en dat het hier gaat om een regelrechte, mondiale machtsovername door een kleine groep mensen.

De Bijbel voorzegt dit alles. We weten immers dat dergelijke ontwikkelingen voorafgaan aan de Opname van de Gemeente en het gaat nu in een razend tempo. Een belangrijk stuk van de puzzel om de wereldmacht te kunnen grijpen lijkt nog te ontbreken, namelijk antwoord op de vraag hoe de wereld geregeerd gaat worden. In de Bijbel vinden we een aantal verwijzingen dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koninkrijken, die onder invoering van één centrale machthebber gedurende zeven jaar zullen regeren. 


OPKOMST EN NEERGANG VAN WERELDMACHTEN. 
Eén van de verwijzingen vinden we in Daniël 2. In dit hoofdstuk profeteert Daniël hoe het verloop zal zijn van de opkomst en de neergang van de verschillende wereldmachten. Hij legt uit hoe de macht van het ene rijk overgaat naar het volgende en dat op de ruïnes van het ene imperium het andere gebouwd wordt. Vanuit onze geschiedenis weten we dat het Babylonische rijk is overgegaan naar het rijk van de Meden en Perzen, dat op zijn beurt is overgegaan naar de Grieken. De Romeinen hebben hun heerschappij gebouwd op de resten van het Griekse rijk. Sindsdien is er geen macht meer geweest die over zo'n groot gebied heeft geregeerd. Er zijn diverse pogingen geweest in onze geschiedenis om de wereldmacht te grijpen, echter zonder succes. In dit gedeelte wordt tevens duidelijk dat de voeten met de tien tenen van het beeld waar de Babylonische koning Nebukadnezar over droomde, symbool staan voor een wereldrijk dat bestaat uit tien koninkrijken. Dit wereldrijk vloeit voort uit het Romeinse rijk en zal vlak voor de terugkomst van Jezus als gezamenlijke wereldmacht heersen over de aarde (Daniël 2: 36 - 44)

Eenzelfde verwijzing vinden we ook in Daniël 7. Hier worden de wereldrijken beschreven als dieren en in vers 7 wordt het vierde dier, het Romeinse rijk, geduid als een afschrikwekkend beest met tien hoorns. In vers 24 legt Daniël uit dat de 'tien hoorns aanduiden dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan'. Ook in Openbaring 13 en 17 zien we hier dezelfde beschrijvingen van. De Bijbel laat zien dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koningen, die regeren over tien koninkrijken, waar vervolgens nog één andere koning naar voren zal komen, waarvan wij weten dat dat de antichrist zal zijn. 

APARTE LANDEN OF GEOGRAFISCHE GROOTMACHTEN?
Velen hebben dit geïnterpreteerd als de opkomst van tien koninkrijken in de laatste dagen, in hetzelfde geografische gebied als het Romeinse rijk en dat vandaar de wereld geregeerd zal worden. De oorspronkelijke oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen Staal, wat later Europese Economische Gemeenschap werd genoemd en wat inmiddels Europese Unie heet, leek deze interpretatie te bevestigen. Nu de Europese Unie inmiddels uit 27 leden bestaat, maakt de interpretatie het lastig om de EU als directe uitleg aan de Bijbelse profetie van tien koninkrijken te koppelen. De vraag rijst of we de tien konkrijken überhaupt wel moeten interpreteren als tien aparte landen of tien geografische grootmachten? Het Romeinse rijk omvatte immers ook diverse landen, dus het is ook logisch te veronderstellen dat tijdens de grote verdrukking de tien koninkrijken elk ook meerdere landen zullen omvatten. De macht van Rome floreerde op het concept van brood en spelen, religieuze vrijheid (behalve het christendom) en seksuele excessen in een omgeving van totalitaire controle en buitensporige rijkdom. Deze rijkdom werd verworven omdat Rome de grootste vrijhandelsmarkt had ontwikkeld die de wereld ooit had gekend met behulp van de Griekse taal.

De macht die de handel geeft aan een land zien we ook terug in onze huidige cultuur, waarbij Engels de gemeenschappelijke voertaal is. 

De voorspelling van Daniël zien we letterlijk terug in de missie van de Club van Rome. Deze club werd in 1968 opgericht tijdens een bijeenkomst met 75 vooraanstaande industriëlen, economen en wetenschappers uit 25 landen. De Club van Rome beweert dat 'er geen ander levensvatbaar alternatief is voor het toekomstige voortbestaan van de mensheid dan een nieuwe wereldwijde gemeenschap onder één regeringsvorm'. 

ZELFSTANDIGE ECONOMISCHE REGIO'S
Op 17 September 1973 publiceerde de Club van Rome een rapport met de titel 'Regionalized and Adaptive Model of the Global World System'. Dit rapport onthulde het voornemen van de Club om de wereld op te splitsen in tien koninkrijken (de term koninkrijken werd bij een latere publicatie van het officiële rapport weggelaten), die fungeren als zelfstandige economische regio's, en waaronder de hele wereld verenigd wordt onder één gemeenschappelijk leiderschap. Deze regio's zijn:

1 Noord Amerika
2 West-Europa
3 Japan
4 Australië en Zuid-Afrika
5 Oost-Europa
6 Latijns Amerika
7 Noord-Afrika en het Midden-Oosten
8 Midden-Afrika
9 Zuid- en Zuidoost-Azië
10 Centraal gepland Azië

De Club van Rome heeft in 1971 de World Economic Forum (WEF) opgericht. Dit WEF is een organisatie waar volgens eigen zeggen staatslieden, beleidsmakers en wetenschappers gevaren van en de hoop voor het toekomstige mondiale systeem kunnen bespreken zonder de beperkingen van formele intergouvernementele onderhandelingen. Het WEF heeft de taak om de plannen van de wereldleiders uit te voeren, zoals verwoord in het plan van de Club van Rome, om de gehele aarde te reorganiseren in tien economische regio's, zoals voorspeld in Daniël 7: 23 - 24

Als we weten dat de satan dit alles op de achtergrond aanstuurt (Efeze 6:12), dan is het daarbij niet vreemd dat de wereldmacht wordt verkregen via handel en economie. In Ezechiël 28 leren we namelijk dat satan een cherubs was die vol wijsheid was, maar is gaan zondigen en geweld ging bedrijven door de invloed van zijn handel (vers 16). Ezechiël 28:5 vertelt over satan: "Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen". 

DE PLANNEN LIGGEN KLAAR.
Het is niet voor niets dat Paulus schrijft dat geldzucht een wortel van alle kwaad is (1 Timotheüs 6:10). De wereld is als nooit tevoren in de ban van geld en de macht die dat geeft. Satan zal in de laatste dagen zijn economische wijsheid delen met de antichrist en in combinatie met de eerder beschreven kenmerken van het Romeinse rijk zal hij dan een korte tijd over de aarde regeren. 

DE PLANNEN OM DE WERELD IN TIEN KONINKRIJKEN TE VERDELEN LIGGEN KLAAR EN WORDEN OP DIT MOMENT UITGEROLD.

Dat deze koninkrijken er nu nog niet zijn, klopt ook volgens Gods Woord. In Openbaring 17:12 staat geschreven dat de tien koningen 'het koninkrijk nog niet hebben ontvangen'. De antichrist zelf zal hen aanstellen. De plannen om de wereld in tien koninkrijken te verdelen liggen klaar en worden op dit moment uitgerold, maar de tien koninkrijken zijn er nog niet. We zien in alle bewegingen dat dit niet lang meer kan duren. Omdat wij als Gemeente door de Heer weggenomen worden vóórdat bekend is wie de antichrist is, zullen wij ook niet meemaken dat de wereld wordt verdeeld in tien economische regio's. Dit wetende, betekent ook dat de Opname niet lang op zich kan laten wachten! Ben jij er klaar voor? 

Build Back Better 
Wellicht heb je al eens van 'Build Back Better' gehoord. Werkelijk alle regeringsleiders nemen deze woorden in de mond. Joe Biden, Justin Trudeau, Angela Merkel en ook onze minister-president Mark Rutte. Maar wat wordt er met deze drie woorden 'Build Back Better' bedoeld? 

Een tijdje geleden vroeg de Tweede Kamer Mark Rutte wat hij met deze woorden bedoelde. Van zijn antwoord werd de Kamer niet veel wijzer.

ACHTERLIGGENDE GEDACHTE.
Uit de Griekse mythologie kennen we de uitdrukking 'Als een feniks uit de as herrijzen'. Daar wordt mee aangegeven dat iets tot bloei komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. Dat is de achterliggende gedachte van Build Back Better. Uit de as van de coronacrisis bouwt de mens een betere wereld. Het gaat over duurzaamheid, immigratie, diversiteit, afschaffing van cashgeld, overdracht van soevereiniteit. Hierbij maakt de mens de aloude fout om dit naar eigen inzichten en in eigen kracht en overal zonder God te willen doen. 

DEFINITIEF OVERWONNEN.
Wat is het heerlijk en belangrijk dat Gods kinderen elkaar steeds weer mogen wijzen op het profetisch Woord. Het is goed en zelfs een Bijbelse opdracht om te letten op de tekenen van de tijd en deze te onderkennen. We worden opgeroepen om uit te zien naar de komst van Jezus Christus. Die binnenkort Zijn Gemeente, Zijn Bruid komt halen. Alleen de Heere Jezus kan uit chaos een volmaakte, goede en duurzame wereld scheppen. Dat gebeurt pas als het kwaad definitief is overwonnen, nadat de mensen een nieuw hart hebben ontvangen en alle knie zich voor Hem zal buigen.

BRON: ZOEKLICHT, De Bijbel