.

.

vrijdag 17 december 2021

Brief voor achterblijversBrief voor diegenen die niet de opname van de gemeente hebben meegemaakt.

Leg deze brief op een zichtbare plaats in uw huis, zodat uw kinderen, familieleden of vrienden, die achter zijn gebleven, het zullen vinden en lezen. Leg hier ook een bijbel bij! Hiermee kunt u vertellen wat er met u is gebeurd en geeft u hen een kans om te begrijpen wat er komen gaat.

De komst van de Heer is zeer nabij! Wanneer Hij komt en ons tot Zich zal nemen in de wolken, dan kunnen wij niets meer tot onze kinderen, tot onze familieleden en vrienden zeggen, want de opname zal plotseling plaatsvinden.

 

(Plaatsnaam, datum)

 

Wat de gelovigen aan hun kinderen en familieleden en vrienden, die achter zullen blijven, nog zo graag zouden willen zeggen!

 

'Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachten volgens de Bijbel, dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zal worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus toebehoren, zullen in één oogwenk veranderd worden en van deze aarde worden weggenomen, op de manier zoals Jezus Christus naar de hemel voer. Wanneer dit gebeurd is, zullen velen op aarde achter zijn gebleven. Dit zijn degenen die niet in Jezus Christus geloofden, of die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in Jezus Christus. Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wij zèlf niet meer tot jullie spreken. 

Wij zeggen jullie: Op dit moment van de opname is er iets geweldigs gebeurd: de Gemeente van Jezus Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, met het Hoofd van de Gemeente. Waarover wij al vaak hebben geschreven, is nu dan echt werkelijkheid geworden en jij, die dit nu leest is helaas op de aarde achtergebleven. We denken dat je een zeer moeilijke tijd tegemoet gaat, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal.

In het Bijbelboek Openbaring staat dit beschreven. Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.

 

Wat is er gebeurd?

Jezus zelf heeft gezegd:: 'Ik kom terug' (Joh 14:3). Hoe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in 1 Tessalonicenzen 4:16-17: 'Want de Heere Zelf zal  met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden, die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn.'

Wat jij nu hierboven hebt gelezen, is nu werkelijk een feit geworden! 

Wij zijn opgenomen, wij zijn de Here tegemoet gegaan in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in een oogwenk, zoals je dit kunt lezen in 1 Corinthiërs 15:51-52:

''Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden.''

De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie deze woorden lezen, zijn wij Thuis bij onze Bruidegom. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren.

Maar nu komt op aarde een verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit feit is, wat ons verdrietig maakt. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig. Ja, doordat wij zijn opgenomen weten we dat Zijn Woord werkelijk waar is en wij zeggen het nogmaals door deze brief: dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Wij zijn beslist niet door UFO’s meegenomen, ontvoerd of wat ook maar door andere mensen of regeringen wordt beweerd.

 

Maar... 

wat kunnen jullie nu verwachten?

Dat staat te lezen in 2 Tessalonicenzen 2:8:

''En dan zal de wetteloze (satan) geopenbaard worden.''

Lees hierbij ook Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God geeft aan satan gelegenheid om onbeperkt zijn boze natuur te laten zien en daardoor wordt het voor iedereen openbaar, wat zijn demonische karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken. Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. We vinden het vreselijk voor jullie, dat jullie deze tijd mee moeten maken! Wat zal er in deze tijd gebeuren? Er zal een tijd van chaos aanbreken, de tempel zal in Jeruzalem worden herbouwd, er zullen oordelen van God over de aarde komen. Deze oordelen komen van God omdat Hij de zonde haat, Hij is rechtvaardig.

 

Maar alles is nog niet verloren!

Gelukkig is nu niet alles reddeloos verloren. Er is nog een tijd van genade voor jullie, gedurende de komende 7 jaren! God houdt nog steeds van jullie! God is nog steeds genadig! God kijkt naar jullie om, maar vraagt wel of je wil kiezen voor Hem. Je kunt nog steeds vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald. 1. Timotheüs 2:6: “Jezus heeft Zich gegeven als losprijs voor allen” Je kunt nog steeds een keuze maken om Jezus Christus te gaan volgen. 

Je kunt hierbij het volgende gebed bidden: “Vader in de Hemel, ik erken dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb en dat U heel graag met mij een relatie wilt hebben. Vandaag besluit ik dat ik ook een relatie met U wil aangaan! Ik erken, dat de Here Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen. Ik wil niet meer leven alleen voor mijzelf, maar ik wil U bij mijn leven betrekken. Ik dank U, dat U naar mij luistert en mij kent. Dank U wel voor vergeving van zonden, voor het offer wat U heeft gebracht Dat offer wil ik aanvaarden! Leer mij hoe ik een kind van U kan worden. Laat mij niet los, Heer, maar houdt mij stevig vast. Laat mij zien, hoe het verder moet. Amen”

 

Wat moet je NÍÉT doen!

Er zal een man, een wereldleider, gaan regeren, die alle problemen op gaat lossen. Wij noemen hem de antichrist. Volg hem niet! Geloof niet de media die allerlei redenen zal opgeven voor onze verdwijning. Neem niet het merkteken en buig niet voor de antichrist. Zonder dit merkteken kun je volgens Openbaring 13:16-17 niet kopen en verkopen. “En het maakt aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam”. Als je het merkteken wel neemt, zullen volgens Openbaring 14:11 de gevolgen zijn: “En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt”.


Wat moet je WÈL doen!

De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie helaas voorbij laten gaan. De Here heeft die deur toegesloten. Het woord van de Here luidt nu: 'Ik ken u niet.' (Matt. 25:12) Mis nu niet de laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwigheid bij God, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van Jezus Christus, dat Hij ook voor jouw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.' (1 Joh 1:7)

Hij zal jullie van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aards leven te verliezen om daarvoor in de plaats eeuwig bij God te zijn. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid bij God! Dé plaats waar harmonie zal zijn, geen dood, geen tranen, maar vrede, geluk en vrijheid. Ook zullen we jullie daar weer ontmoeten. Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot bekering!

Om je voor te bereiden op de komende periode is het belangrijk om medechristenen te zoeken, om te bedenken hoe je kunt overleven zonder stroom/gas/water/internet, kortom hoe je zelfvoorzienend kan zijn. Lees in je Bijbel over wat er komen gaat! Wij kunnen nu ook niet alles overzien, maar we roepen je op om zelf goed te bedenken hoe je met deze nieuwe situatie om moet gaan. De komende drieëneenhalf jaar zal er vrede zijn, maar wel onder de heerschappij van de antichrist. Daarna volgt de andere helft van de zeven jaren, die beslist heel moeilijk gaat worden.

We hopen dat je dit serieus neemt en er over gaat nadenken! We houden teveel van je om je zonder dit bericht achter te laten. Ga met al je vragen en zorgen naar God, dan kan Hij voor jou gaan zorgen.

 

Johannes 3:16-18 zegt dit: Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij Zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden. Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. 

Wees gezegend en gered..!

donderdag 16 december 2021

Uitgesteld feest

 Uitgestelde party


Toen we als land (en wereld) van lockdown naar lockdown gingen vanwege de co.ro.na pandemie kende iedereen in zijn of haar omgeving wel een voorbeeld; een stelletje dat hun bruiloft uit moest stellen omdat er bijna geen gasten welkom waren vanwege alle maatregelen. 

Hoe verdrietig was dat nieuws keer op keer; zo lang kijk je uit naar die ene dag! De dag waarop je eindelijk jouw ‘ja’ tegen de ander zal zeggen, te midden van al je familie en vrienden die er getuigen van zouden zijn. En natuurlijk zou er daarna een dikke party losbarsten, want de bezegeling van jullie liefde moet natuurlijk uitbundig gevierd worden!  


Ons feest met onze hemelse Bruidegom is ook uitgesteld. Niet vanwege een pandemie, maar vanwege de onmetelijke liefde van Jezus. 

Op het moment van onze bekering, als wij ingaan op zijn liefdesroep, komt Jezus direct in ons hart wonen. Het is zijn verlangen om samen met ons tijd door te brengen, om maaltijd te houden.

"Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).


Elke dag opnieuw, elk moment van de dag, wil Jezus aan tafel zitten met jou. Wil Hij spreken over wat jou bezighoudt, wil Hij quality time hebben, 1 op 1, heel intiem. Geen lange tafel met een rij gasten aan elke zijde, rijkelijk versierd en overdadig gedekt. Nee, dit feest is in besloten kring; jij en Hij. 


Maar! Dit is niet het enige. Onze God is groot. Hij is groot en doet grootse dingen. Hij heeft hemel en aarde geschapen, al het goud en zilver is van Hem. Bij zo’n God past geen bescheiden feestje.

En dat is ook niet wat Hij van plan is! In het boek Openbaring vertelt God ons dat Hij in de hemel een mega party klaar heeft staan, als wij daar samen met Jezus aankomen. Straks — op het moment dat door de Vader bepaald wordt — zal Jezus terugkeren om Zijn bruid op te halen. Vervolgens neemt Hij haar mee naar de hemel, daar zal dan eindelijk het grote bruiloftsfeest plaatsvinden! Daar zullen we Hem eindelijk van aangezicht tot aangezicht zien. Daar zullen we voor eeuwig werkelijk samen zijn.

En het uitstellen? Dat is geen foutje van God. Zijn hart, tafel en liefde zijn zó groot dat Hij wacht. Hij wacht totdat zoveel mogelijk van de mensen die Hij geschapen heeft — met als doel om in relatie met hen te leven — de deur van hun hart voor Hem geopend hebben. Zodat ook zij straks aan Zijn tafel kunnen plaatsnemen.


Om over na te denken:

Lees Lucas 14:15-24 eens goed door en denk eens aan de mensen in jouw omgeving die Jezus nog niet kennen. Bid vandaag voor hen dat zij Gods uitnodiging aan zullen nemen en vraag de Heilige Geest om openingen voor een gesprek daarover.


2 Petrus 3:9

Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.Promise!


 

woensdag 15 december 2021

Het laatste rijk

Ik ben géén 'wappie'!

Wat ik dan wèl ben?
Een christen, een gelovige die gelooft in de bijbel als het woord van God en die, net als velen, aan de hand van de bijbel de gebeurtenissen van deze tijd een duidelijke plaats kan geven. 
En júíst omdat we dat kunnen, weten we ook waar het met de wereld naartoe gaat en wat er komen gaat. 
En net als ieder ander zien ook wíj het onrecht, de ellende, het verdriet van velen, de pijn, en de schade van alle onrecht. Nee, ik steek de kop niet in het zand; ook ìk wordt soms boos, soms verdrietig en vaak bang. Èrg bang..!
Het liefst duik ik weg in een onpeilbaar diep gat waar niemand me vindt..
Maar dàn voel ik me zomaar opeens warm worden en ik hoor en voel God's stem mij bemoedigend toefluisteren: "Wees maar niet bang..Ik heb alles onder controle en de 'wereld' kan jou niet raken. Ìk heb jou in mijn handpalm!"

De nieuwe wereldorde in tien economische regio's. Als de machtigen op aarde het voor het zeggen hebben, dan zal de wereld er over een tijdje anders uitzien: een nieuwe wereldorde, waarbij een kleine groep mensen over de wereld zal regeren. Velen hebben het verlangen gehad om te heersen over de aarde en vele oorlogen hebben gewoed om dat doel te bereiken. De Bijbel leert dat men nog één poging zal doen om de macht te grijpen, dit keer onder de aanvoering van satan zelf, die zijn macht geeft aan de antichrist en die op zijn beurt zal regeren over de wereld, die verdeeld is in tien koninkrijken. 

Deze poging om de wereldmacht te grijpen gebeurt niet door een militaire interventie, maar door een rigoureus ingrijpen van machtige organisaties in de wereldwijde bestaande politieke, economische, sociale en maatschappelijke infrastructuren. We hebben tijdens de Amerikaanse verkiezingen al kunnen constateren dat de zogeheten Tech-bedrijven zoals Amazon, Facebook en Twitter hele groepen monddood hebben gemaakt door accounts en berichten massaal te verwijderen. Zelfs door de verwijdering van complete apps, simpelweg omdat de berichten niet zouden stoken met 'algemeen aanvaardbare' meningen van progressieve groeperingen. Daardoor werd communiceren voor met name christelijke, conservatieve groeperingen onmogelijk. Het is daarbij verbazingwekkend dat de media verdacht stil bleven. Deze censuur door de technische oligarchen blijft niet beperkt tot het internet. Andere grote bedrijven zoals banken, financiële instellingen en vliegtuigmaatschappijen lijken hun voorbeeld te gaan volgen. Op veel universiteiten is het allang zover. Als je niet progressief denkt en kritisch bent over bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij, dan ben je niet langer welkom. 

STAPSGEWIJS GEMANIPULEERD
Deze dreiging tot censuur klinkt ook door in de aanpak van mondiale crisissen, zoals global warming, het bestrijden van (de mutatie van) Covid-19, versterkt door ideologische thema's als 'exclusiviteit en diversiteit' en Black Lives Matters. Wie niet meegaan in dit denken, is verdacht en wordt langzaamaan verstoten uit het maatschappelijke verkeer. Ons denken wordt stapsgewijs gemanipuleerd en we worden klaargemaakt om een centrale aansturing van deze problemen en thema's te accepteren. We zijn zo in beslag genomen door de noodzakelijke beheersing van de verschillende crisissen, dat we de werkelijke reden uit het oog verliezen en dat het hier gaat om een regelrechte, mondiale machtsovername door een kleine groep mensen.

De Bijbel voorzegt dit alles. We weten immers dat dergelijke ontwikkelingen voorafgaan aan de Opname van de Gemeente en het gaat nu in een razend tempo. Een belangrijk stuk van de puzzel om de wereldmacht te kunnen grijpen lijkt nog te ontbreken, namelijk antwoord op de vraag hoe de wereld geregeerd gaat worden. In de Bijbel vinden we een aantal verwijzingen dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koninkrijken, die onder invoering van één centrale machthebber gedurende zeven jaar zullen regeren. 


OPKOMST EN NEERGANG VAN WERELDMACHTEN. 
Eén van de verwijzingen vinden we in Daniël 2. In dit hoofdstuk profeteert Daniël hoe het verloop zal zijn van de opkomst en de neergang van de verschillende wereldmachten. Hij legt uit hoe de macht van het ene rijk overgaat naar het volgende en dat op de ruïnes van het ene imperium het andere gebouwd wordt. Vanuit onze geschiedenis weten we dat het Babylonische rijk is overgegaan naar het rijk van de Meden en Perzen, dat op zijn beurt is overgegaan naar de Grieken. De Romeinen hebben hun heerschappij gebouwd op de resten van het Griekse rijk. Sindsdien is er geen macht meer geweest die over zo'n groot gebied heeft geregeerd. Er zijn diverse pogingen geweest in onze geschiedenis om de wereldmacht te grijpen, echter zonder succes. In dit gedeelte wordt tevens duidelijk dat de voeten met de tien tenen van het beeld waar de Babylonische koning Nebukadnezar over droomde, symbool staan voor een wereldrijk dat bestaat uit tien koninkrijken. Dit wereldrijk vloeit voort uit het Romeinse rijk en zal vlak voor de terugkomst van Jezus als gezamenlijke wereldmacht heersen over de aarde (Daniël 2: 36 - 44)

Eenzelfde verwijzing vinden we ook in Daniël 7. Hier worden de wereldrijken beschreven als dieren en in vers 7 wordt het vierde dier, het Romeinse rijk, geduid als een afschrikwekkend beest met tien hoorns. In vers 24 legt Daniël uit dat de 'tien hoorns aanduiden dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan'. Ook in Openbaring 13 en 17 zien we hier dezelfde beschrijvingen van. De Bijbel laat zien dat het laatste rijk zal bestaan uit tien koningen, die regeren over tien koninkrijken, waar vervolgens nog één andere koning naar voren zal komen, waarvan wij weten dat dat de antichrist zal zijn. 

APARTE LANDEN OF GEOGRAFISCHE GROOTMACHTEN?
Velen hebben dit geïnterpreteerd als de opkomst van tien koninkrijken in de laatste dagen, in hetzelfde geografische gebied als het Romeinse rijk en dat vandaar de wereld geregeerd zal worden. De oorspronkelijke oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen Staal, wat later Europese Economische Gemeenschap werd genoemd en wat inmiddels Europese Unie heet, leek deze interpretatie te bevestigen. Nu de Europese Unie inmiddels uit 27 leden bestaat, maakt de interpretatie het lastig om de EU als directe uitleg aan de Bijbelse profetie van tien koninkrijken te koppelen. De vraag rijst of we de tien konkrijken überhaupt wel moeten interpreteren als tien aparte landen of tien geografische grootmachten? Het Romeinse rijk omvatte immers ook diverse landen, dus het is ook logisch te veronderstellen dat tijdens de grote verdrukking de tien koninkrijken elk ook meerdere landen zullen omvatten. De macht van Rome floreerde op het concept van brood en spelen, religieuze vrijheid (behalve het christendom) en seksuele excessen in een omgeving van totalitaire controle en buitensporige rijkdom. Deze rijkdom werd verworven omdat Rome de grootste vrijhandelsmarkt had ontwikkeld die de wereld ooit had gekend met behulp van de Griekse taal.

De macht die de handel geeft aan een land zien we ook terug in onze huidige cultuur, waarbij Engels de gemeenschappelijke voertaal is. 

De voorspelling van Daniël zien we letterlijk terug in de missie van de Club van Rome. Deze club werd in 1968 opgericht tijdens een bijeenkomst met 75 vooraanstaande industriëlen, economen en wetenschappers uit 25 landen. De Club van Rome beweert dat 'er geen ander levensvatbaar alternatief is voor het toekomstige voortbestaan van de mensheid dan een nieuwe wereldwijde gemeenschap onder één regeringsvorm'. 

ZELFSTANDIGE ECONOMISCHE REGIO'S
Op 17 September 1973 publiceerde de Club van Rome een rapport met de titel 'Regionalized and Adaptive Model of the Global World System'. Dit rapport onthulde het voornemen van de Club om de wereld op te splitsen in tien koninkrijken (de term koninkrijken werd bij een latere publicatie van het officiële rapport weggelaten), die fungeren als zelfstandige economische regio's, en waaronder de hele wereld verenigd wordt onder één gemeenschappelijk leiderschap. Deze regio's zijn:

1 Noord Amerika
2 West-Europa
3 Japan
4 Australië en Zuid-Afrika
5 Oost-Europa
6 Latijns Amerika
7 Noord-Afrika en het Midden-Oosten
8 Midden-Afrika
9 Zuid- en Zuidoost-Azië
10 Centraal gepland Azië

De Club van Rome heeft in 1971 de World Economic Forum (WEF) opgericht. Dit WEF is een organisatie waar volgens eigen zeggen staatslieden, beleidsmakers en wetenschappers gevaren van en de hoop voor het toekomstige mondiale systeem kunnen bespreken zonder de beperkingen van formele intergouvernementele onderhandelingen. Het WEF heeft de taak om de plannen van de wereldleiders uit te voeren, zoals verwoord in het plan van de Club van Rome, om de gehele aarde te reorganiseren in tien economische regio's, zoals voorspeld in Daniël 7: 23 - 24

Als we weten dat de satan dit alles op de achtergrond aanstuurt (Efeze 6:12), dan is het daarbij niet vreemd dat de wereldmacht wordt verkregen via handel en economie. In Ezechiël 28 leren we namelijk dat satan een cherubs was die vol wijsheid was, maar is gaan zondigen en geweld ging bedrijven door de invloed van zijn handel (vers 16). Ezechiël 28:5 vertelt over satan: "Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen". 

DE PLANNEN LIGGEN KLAAR.
Het is niet voor niets dat Paulus schrijft dat geldzucht een wortel van alle kwaad is (1 Timotheüs 6:10). De wereld is als nooit tevoren in de ban van geld en de macht die dat geeft. Satan zal in de laatste dagen zijn economische wijsheid delen met de antichrist en in combinatie met de eerder beschreven kenmerken van het Romeinse rijk zal hij dan een korte tijd over de aarde regeren. 

DE PLANNEN OM DE WERELD IN TIEN KONINKRIJKEN TE VERDELEN LIGGEN KLAAR EN WORDEN OP DIT MOMENT UITGEROLD.

Dat deze koninkrijken er nu nog niet zijn, klopt ook volgens Gods Woord. In Openbaring 17:12 staat geschreven dat de tien koningen 'het koninkrijk nog niet hebben ontvangen'. De antichrist zelf zal hen aanstellen. De plannen om de wereld in tien koninkrijken te verdelen liggen klaar en worden op dit moment uitgerold, maar de tien koninkrijken zijn er nog niet. We zien in alle bewegingen dat dit niet lang meer kan duren. Omdat wij als Gemeente door de Heer weggenomen worden vóórdat bekend is wie de antichrist is, zullen wij ook niet meemaken dat de wereld wordt verdeeld in tien economische regio's. Dit wetende, betekent ook dat de Opname niet lang op zich kan laten wachten! Ben jij er klaar voor? 

Build Back Better 
Wellicht heb je al eens van 'Build Back Better' gehoord. Werkelijk alle regeringsleiders nemen deze woorden in de mond. Joe Biden, Justin Trudeau, Angela Merkel en ook onze minister-president Mark Rutte. Maar wat wordt er met deze drie woorden 'Build Back Better' bedoeld? 

Een tijdje geleden vroeg de Tweede Kamer Mark Rutte wat hij met deze woorden bedoelde. Van zijn antwoord werd de Kamer niet veel wijzer.

ACHTERLIGGENDE GEDACHTE.
Uit de Griekse mythologie kennen we de uitdrukking 'Als een feniks uit de as herrijzen'. Daar wordt mee aangegeven dat iets tot bloei komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. Dat is de achterliggende gedachte van Build Back Better. Uit de as van de coronacrisis bouwt de mens een betere wereld. Het gaat over duurzaamheid, immigratie, diversiteit, afschaffing van cashgeld, overdracht van soevereiniteit. Hierbij maakt de mens de aloude fout om dit naar eigen inzichten en in eigen kracht en overal zonder God te willen doen. 

DEFINITIEF OVERWONNEN.
Wat is het heerlijk en belangrijk dat Gods kinderen elkaar steeds weer mogen wijzen op het profetisch Woord. Het is goed en zelfs een Bijbelse opdracht om te letten op de tekenen van de tijd en deze te onderkennen. We worden opgeroepen om uit te zien naar de komst van Jezus Christus. Die binnenkort Zijn Gemeente, Zijn Bruid komt halen. Alleen de Heere Jezus kan uit chaos een volmaakte, goede en duurzame wereld scheppen. Dat gebeurt pas als het kwaad definitief is overwonnen, nadat de mensen een nieuw hart hebben ontvangen en alle knie zich voor Hem zal buigen.

BRON: ZOEKLICHT, De Bijbel

zondag 24 mei 2020

De IK-test

Terwijl Corona en het onrecht daaromtrent z'n gang blijft gaan en wij allemaal in onze eigen omgeving gegijzeld zijn, vindt de één het prima terwijl de ander te maken krijgt met een groeiend gevoel van protest en opstand tegen al het onrecht.

Mijzelf ledig houdende met wat lezen, las ik een stuk over zelfreflektie en mijn gedachten dwaalden af naar een toespraak, die een voorganger ooit in de kerk hield. Hoewel het alweer enige jaren geleden is, herinner ik me zijn preek opeens levendig, alsof het vanmorgen was. Hij sprak over hoe wij als christenen in deze wereld staan. Hij gaf een voorbeeld van hoe we aan onszelf kunnen werken en zei dat dat niet alleen geldt voor ons, kinderen van de Here Jezus, maar eigenlijk voor iedereen.  

Want allemaal proberen we op onze eigen manier een goed mens te zijn.

Soms vìnden we onszelf ook best wel goed. Toch hebben we allemaal te maken met onze mindere kanten. De één is opvliegend, de ander eigenwijs, ik ben vaak te stellig en helaas niet altijd even tactvol en weer een ander is vaak betweterig of arrogant. En allemaal vinden we dat wij gelijk hebben. 
En dat is ook zo..ieder vanuit de eigen positie gezien. Maar wij mensen zijn nu eenmaal niet perfect of volmaakt. Al zouden we dat best willen zijn, we bereiken in dit leven nooit een staat van perfectie. Verreweg de meeste mensen vinden het daarom wel goed zo. (men moet mij maar nemen zoals ik ben..) Maar IS het ook goed zo? Of is er misschien nog iets te verbeteren in je leven? Och..misschien wel, maar waarom zou je? Het lukt je immers toch nooit? Dus waar zou je je druk om maken?

Toch is het goed om die perfectie na te streven, zelfs al weet je dat je dat nooit zult bereiken.  Denk maar eens aan het overbekende tegelspreukje: “Niet het einddoel is belangrijk, maar de reis ernaartoe.” Als je dit beseft en hier heel bewust mee om probeert te gaan, word je met de regelmaat van de klok met jezelf geconfronteerd. Of beter gezegd: met je minder goede kanten. Door je bewust te worden van je minder leuke kanten ben je in staat om er iets aan te doen.


Probeer dit maar eens: lees het volgende stukje.

Het staat al in de IK-vorm en probeer het dan eens zo te lezen, alsof het over jouzelf gaat. Bijna iedereen heeft wel eens met één of meer van de genoemde eigenschappen te maken, maar allemaal gaan we daar op een heel eigen wijze mee om.
Die voorganger in de kerk noemde het:

de IK- test  


De liefde (1 Korinthiërs 13:1-13) 


1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 

2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 
9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Vers 4: ben je geduldig? Vol goedheid? Ken je geen afgunst? Geen ijdel vertoon? Geen zelfgenoegzaamheid?

Vers 5: ben je nooit grof? Zelfzuchtig? Laat je je niet kwaad maken?
Vers 7: verdraag je alles? Hou je in alles altijd vol?

Dat zijn zo toch een paar dingen om eens bij stil te staan, hè?

Zelf vind ik het erg leerzaam om over deze zaken na te denken. Het stelt me instaat om mezelf hopelijk een beetje beter te leren kennen en wat meer te letten op de eigenschappen die niet zo leuk zijn en die zo mogelijk te veranderen in iets goeds. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, integendeel: dat is een proces dat pas stopt als ik sterf. Maar is dat zo belangrijk? Nee, niet voor mij.
Want nog eens: Niet het einddoel is belangrijk, maar de reis ernaartoe...

God's warme deken van liefde,


Sebo

donderdag 19 januari 2017

Haat als drijfveer in de huidige maatschappij.

Zelf heb ik mijn deel van haat ruimschoots voldoende gehad.
Zonder in verdere details te treden kan ik de lezer geruststellen met de mededeling dat ik een zeer ruime ervaring heb met deze eigenschap en derhalve ook bijzonder bedreven was in het beoefenen ervan.

In de geestelijke gezondheidszorg stelt men over het algemeen dat haat voortkomt uit een mentale projectie van het eigen leed op het te haten object. ("wat mij is overkomen, is jouw schuld..") Hierbij is de 'schuldconstatering van de ander' een belangrijk aspect, want dat pleit immers de hater zelf vrij van enige blaam.
De hater kan weliswaar onbewust weten misschien medeschuldig te zijn aan het verwijt, maar dit niet zien doordat de verhoudingen volkomen scheef zijn gegegroeid, juist dóór die haat en door hen die de hater hierin bevestigden. 

Een misschien wat al te actueel voorbeeld, waar ik later op terug zal komen:
Een uitkeringsgerechtigde, die 'bij de voedselbank' is, en zijn privésituatie, werkeloosheid en de daaruit voortvloeiende armoede wijt aan de overheid, maar diep van binnen weet dat hij minimaal médeschuldig is, door in z'n jeugd niet naar school te gaan, steeds maar te spijbelen en er in elk kort baantje met de pet naar te gooien.
(Dit is bewust ietwat zwart/wit neergezet..)
Deze 'medeplichtigheid' aan zijn situatie is onbewust wel bekend bij hem...maar het is allemaal de schuld van de overheid "..want díé begeleidden hem immers niet goed.."

En nog een voorbeeld welke wat meer op mijzelf van toepassing was:
Door hetgeen mij overkwam door die ander, ging ik mij ook anders gedragen...mìsdragen, behóórlijk misdragen.
En dáár komt een stukje 'medeplichtigheid' om de hoek kijken mbt mijn situatie. Een stukje medeplichtigheid, waarvan ik onbewust wel wist dat het er was, maar...ook dàt was allemaal het gevolg vàn.

Die "ontkenning" is een essentieel aspect van haat, juist omdat haat de hater 'slachtoffert'; er is hem groot onheil aangedaan, waardoor zijn 'eigen medeplichtigheid gerechtvaardigd is' en dus geen schuld kan zijn!
Haat vertekent dus de werkelijkheid. 

Haat is altijd doorspekt, volgezogen van woede, maar ìs opzich geen woede. In mijn eigen ervaring is haat juist veel meer een soort van wanstaltige gevoelsmatige binding met de gehaatte. Dat wil zeggen: ik ervoer het als een gehechtheid en ik was, juist door die gehechtheid, ook elke dag met de gehaatte bezig. Het was zelfs een soort van 'eigen identiteit'. Zo van: Dat is van mij en daar blijf je van af! 
In mijn eigen beleving: ik kwam in 1982 tot bekering en wilde de Heer mijn hele hart geven, máárrrr.. mijn haat was van mij! Die had mij gemaakt tot wat ik op dat moment was: voor de duvel niet bang en bikkelhard en daar had de Heer maar van af te blijven..!

Echter maakt haat dodelijk ziek!!
Het is nl. een parasiet die je van binnenuit verteert. Je ervaart de gehaatte met een onvoorstelbare weerzin en afschuw en je minacht de persoon in alle toonaarden. En toch neemt de gehate persoon je volkomen in beslag en houdt hij/zij je constant bezig, waarbij er zelfs sprake kan worden van intens-en jarenlang overdachte en bedachte wraakactie.

----

Welnu.
Wat we nu zien gebeuren in de huidige maatschappij is feitelijk niets anders dan haat.
In mijn persoonlijke geloof heb ik geleerd dat er een tijd zal komen waarin de liefde zal afnemen en plaats zal maken voor haat. Die periode heet in bijbelse termen 'de Eindtijd', waarvan niemand weet hoelang die duurt.
In die Eindtijd zal de liefde gezien gaan worden als een zwaktebod, welk maar beter direct afgestraft kan worden. Haat en het daarmee gepaardgaande geweld zal langzaam maar zeker gezien gaan worden als iets 'dat er nu eenmaal bijhoort'.. 
Zódanig zelfs, dat het op zeker moment 'gewoon' geworden is. Men zal er niet meer van opkijken dat er alleen nog maar gehaat wordt. Men zal zelfs niet meer opkijken van de vele ronduit dramatische emotionele, maatschappelijke en zelfs fysieke gevolgen van die haat. 

En met deze ontwikkeling in het achterhoofd: kijk eens om je heen...
Waar staan we nu?
Is de wereld nog zo'n prachtige plek waar nog zóveel liefde is...?

In het stuk van Jan Vlug, advokaat in Deventer (http://janvlug.com/boos-om-een-tweet/) verwoorde Jan de vreselijke reacties van derden op een simpele, eenvoudige constatering dat hij in zijn 24 jaar advokatuur nog nooit een zedendelict had meegemaakt waarbij iemand met een moslim-achtergrond verdachte was.
Hij plaatste naar aanleiding van de actie van haatzaaier Geert Wilders om “onze vrouwen te bewapenen tegen de Syrische testosteronbommen”, deze ogenschijnlijk onschuldige constatering.

En welk een haat tegen (..?..) maakte die ene zin los...!

Hieronder het stuk van de Deventer advokaat Jan Vlug, geschreven op 17 januari 2016.

Hieronder het treffende relaas van de Deventer advokaat Jan Vlug:

"BOOS OM EEN TWEET.
De afgelopen week plaatste ik naar aanleiding van de actie van Geert Wilders om “onze vrouwen te bewapenen tegen de Syrische testosteronbommen”, de ogenschijnlijk onschuldige observatie op Twitter dat ik mij zolang ik advocaat ben geen zedenzaak kon herinneren met een verdachte die een moslimachtergrond had. Hoewel ik na 24 jaar advocatuur echt niet naïef meer ben, ben ik toch tamelijk geschrokken van de vele boze, beledigende en ronduit bedreigende reacties die ik op die tweet ontving. Een hele kleine bloemlezing:

Hopelijk is jouw jongste dochter de volgende.

Hoop dat jou dierbaren de volgende slachtoffers zijn; vervelende wegkijkende smeerlap die je er bent!
U heeft charmante vrouwelijke gezinsleden! Proef op de som nemen is het beste!
Er waren nog een paar hele heftige, maar die zijn inmiddels verwijderd. Bovendien werden deze tweets weer geretweet of als “leuk” aangemerkt. Verder ben ik uitgemaakt voor dom, dement, autistisch, wegkijker, doofpotter, moest ik een social media verbod krijgen, gesodomiseerd worden en werd er gesuggereerd dat ik zelf een verkrachter zou zijn. Een aantal van deze tweets was zelfs niet anoniem, maar afkomstig van (naar ik aanneem) ”bezorgde burgers”.

Ik heb mij de afgelopen dagen (en nachten!) afgevraagd waar die boosheid vandaan komt. Boosheid vanwege een zin van minder dan 140 tekens. Een zin die niet eens een mening bevat, niemand te kort doet en niemand beledigt. Hoe kunnen mensen zo boos worden om zoiets (nogmaals: ogenschijnlijk) onbenulligs, dat ze je kinderen en andere familieleden toewensen te worden verkracht. Ik denk dat ik het inmiddels weet.


Ik denk dat het vooral komt doordat een aanzienlijk deel van de bevolking zich niet gehoord en wel belazerd voelt. Ik denk dat het grotendeels komt doordat een aantal van onze politici en bestuurders (en daarmee “ons land”) een aanzienlijk deel van de bevolking heeft genegeerd, voor achterlijk heeft versleten en heeft bedrogen. Het draagt bij aan een sfeer van negativisme, onverdraagzaamheid, intolerantie en onredelijkheid.


Miljarden verslindende projecten die op niets uitdraaien (Fyra, ICT). Fraude door ambtsdragers ( De Kruijff, Swane, Van Rey, Hooijmaaijers, Daamen, van der Roest, Albayrak en ga zo maar door). Bestuurders in de (semi-publieke sector die al zakkenvullend hun overheidsbedrijf naar de bliksem helpen (Erik Staal/Vestia, Mollenkamp/Rochdale etc.). Bestuurders die onbekommerd zaken blijven doen met volstrekt corrupte en dictatoriale regimes omwille van de handel (Saoedi-Arabië, China). Bestuurders die op 1 tribune met de laatste dictators van Europa gaan zitten. Bestuurders die voor tienduizenden euro’s een vliegtuig willen laten overschilderen omdat ze anders niet voor een kort en onnodig bezoekje op Spitsbergen mogen landen. Tienduizenden bezwaarschriften van direct belanghebbenden die bij grote projecten tot en met de Raad van State belanden in de prullenbak (Betuwelijn, Schipholtunnel, Schinveldse Bos).


Banken die ten koste van miljarden overeind gehouden worden terwijl ze de samenleving al miljarden afhandig hebben gemaakt door middel van giftige derivaten en burgers door middel van woekerpolissen en door niets gerechtvaardigde hoge hypotheek- en boeterentes.


Het aanstellen van incompetente bestuurders om partijpolitieke of andere redenen (Ivo Opstelten met nul ervaring op justitie zodat Rutte een vraagbaak bij de hand heeft, Weekers met totaal ontbrekende opleiding en ervaring op Financiën omdat hij uit Limburg komt). Bestuurders die maar blijven roepen dat ”die uitkeringstrekkers en arbeidsongeschikten nu eens aan het werk moeten gaan” terwijl er op 580-.000 werklozen en 800.000 arbeidsongeschikten 130.000 vacatures te verdelen zijn. Bestuurders die dus ca. 1 miljoen (!) mensen als “kostenposten” voor altijd veroordeeld hebben tot een armzalig leven van een paar tientjes per week + de voedselbank.


Bestuurders die door het huichelachtige gedoogbeleid hebben veroorzaakt dat de teelt van wiet in brede kring als een normale bron van inkomsten wordt gezien omdat je van die paar tientjes nu eenmaal niet kunt leven. Dat minachting voor de wet daar het gevolg van is, is kennelijk niet van belang.


Bestuurders die de mond vol hebben over het hard aanpakken van de misdaad, maar die ondertussen spijkerhard bezuinigen op het OM, de Rechtspraak en de gefinancierde rechtsbijstand en de helft van de gevangenissen sluiten. Cruciale bewijsstukken die zogenaamd kwijt zouden zijn en waarover tot de laatste snik door iedereen tot bovenin de top wordt gelogen (fotorolletje Srebrenica, afgeluisterde gesprek van Rey/Teeven en “het bonnetje van Teeven”). Bestuurders die de bevolking maar angst aan blijven jagen terwijl de misdaad jaar na jaar daalt.


De doorlopende banencarrousel (wat zou Teeven gaan doen nu hij geen Kamerlid meer kan blijven?), Europarlementariërs die na het toucheren van hun presentiegeld onmiddellijk vertrekken zonder het betreffende debat bij te wonen. Op grond van de Wet uitgeschreven referenda waarvan de uitkomst wordt genegeerd (Europese grondwet) of die nog voor de totstandkoming daarvan worden gesaboteerd (Geen Peil).


En dat alles met een minister-president die de mond vol heeft van fatsoen en die blijft zeggen dat er niets aan de hand is, hoewel er links en rechts grote aantallen van zijn politieke vrienden moeten opstappen, vervolgd worden of veroordeeld wegens liegen, stelen of het onjuist inlichten van het parlement. Een parlement overigens, dat voor wat betreft met name de regeringsfracties uitsluitend bezig is met electorale succesjes of het middels kadaverdiscipline van de fractie overeind houden van het kabinet (Uiteraard gaat Van der Steur ook het Prof. Maatdebat overleven). Ook daar gaat voortdurend de waarheid en het algemeen belang verloren.


En ja: bestuurders die zonder overleg of vooraankondiging een AZC met meer dan 1000 mensen bedenken in een dorp met 150 inwoners. Of in een wijk als Overvecht, waar al enorme problemen zijn.


Vroeger wisten we het allemaal niet, maar tegenwoordige komt het in een niet aflatende stroom via de (social) media op ons af en weten we het dus allemaal wel. Als je al het vorenstaande bij elkaar optelt, wie heeft er dan nog vertrouwen in politiek, bestuur, rechtspraak, banken, woningbouwverenigingen of andere instituties? Wie gaat er dan niet denken dat er een complot is en dat de waarheid voortdurend in de doofpot wordt gestopt? Mensen zijn boos en ze hebben gelijk.


Is dat allemaal een reden om zo niets ontziend een totale onbekende toe te wensen dat zijn familieleden of hijzelf worden verkracht? Natuurlijk niet. Maar helemaal onbegrijpelijk is de woede die erachter zit niet. Als politieke correctheid al tientallen jaren meer en meer de plaats inneemt van echte correctheid, waarom zou jij je dan nog gedragen? Als liegen, verduisteren, graaien en stelen de norm lijken te zijn geworden bij “hen die over ons gesteld zijn” waarom zou jij dan fatsoenlijk blijven?


Het valt niet mee om binnen 140 tekens genuanceerd te blijven. Daarom probeer ik (waarschijnlijk tegen beter weten in) degenen die zo woedend hebben gereageerd in het stukje hieronder uit te leggen wat ik met die tweet heb bedoeld.


Ik ben 24 jaar advocaat in Deventer, een prettige provinciestad in Overijssel. Dat betekent echter niet dat ik nog nooit een allochtoon van dichtbij heb gezien. Integendeel: Deventer heeft ongeveer 100.000 inwoners, waarvan 21% een allochtone achtergrond heeft. Meest Turks. Daarnaast is er in Schalkhaar, een tot de gemeente Deventer behorend dorp dat tegen Deventer aanligt en ca. 5.000 inwoners heeft, al bijna 25 jaar een AZC met 750 bewoners. In het kader van de noodopvang worden er nog eens 250 meest Syriërs opgevangen in een leegstaand fabriekspand in hartje Deventer. Het lijkt mij dus te gemakkelijk om te zeggen dat het een probleem van de grote steden betreft.


De afgelopen 13 jaar behandel ik uitsluitend strafzaken en heb in die periode (gelet op de bevolkingsopbouw van Deventer) uiteraard veel allochtonen of mensen met allochtone wortels bijgestaan. Het merendeel daarvan had een moslim achtergrond. Door al het gedoe met die tweet heb ik mijn archief van de laatste 10 jaar doorgelopen (toch een paar duizend zaken). Ik heb inmiddels twee voorbeelden gevonden van zedenzaken waarbij de verdachte een niet-westerse (moslim) achtergrond had. Beide geen Syriërs, overigens. Dat betekent dat mijn observatie (los van mijn niet geheel perfect functionerende geheugen) waarmee het allemaal begon niet heel erg bezijden de waarheid was, ondanks het feit dat er in Deventer duizenden en duizenden moslims al dan niet permanent wonen.


Ik weet niet wat er in Keulen gebeurd is. Dat moet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik ben het daarnaast met iedereen eens dat de media en de politie een merkwaardige rol gespeeld hebben die ook tot de bodem moet worden uitgezocht. Als er niet is ingegrepen vanwege politieke correctheid en als er door sommige media niet over is bericht vanwege politieke correctheid dan is dat uitermate kwalijk. Dat mag niet weer gebeuren. De daders, wie en wat ze ook zijn, moeten worden gepakt en berecht volgens de regels die daarvoor zijn. Net als u en ik. Ik ben het ook met iedereen eens dat iedereen die ons land binnenkomt spijkerhard duidelijk moet worden gemaakt wat hier de regels zijn. Gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo en hetero, vrijheid van Godsdienst, de vrijheid om niet te geloven, vrijheid van meningsuiting, seksuele vrijheid, de onaantastbaarheid van het lichaam en ga zo maar door. Wie zich hier niet aan kan of wil conformeren, moet weg.Alles overziend zie ik echt geen tsunami van verkrachtingen of andere misdrijven op ons af komen. In ieder geval niet in dit deel van het land. Ik heb daar geen enkele aanwijzing voor terwijl ik denk dat wij advocaten dat als eerste zouden signaleren. Als het daar maar enigszins wel op zou gaan lijken, denk ik overigens dat onze samenleving sterk genoeg is om daar adequaat op te reageren. Zowel ter preventie, als ter bestraffing. Het afschuwelijke beeld van “Keulen” lijkt sterker te zijn dan de waarheid. Dáár moeten we tegen vechten in plaats van het vuurtje op te stoken terwijl daar geen objectieve aanwijzingen voor zijn." (aldus Jan Vlug, advokaat te Deventer, 17-01-2016)

zondag 18 december 2016

Spreuk van de dag:

Liefde is het enige dat meer wordt, naarmate men het met anderen deelt.
Vernieuwing van denken is verrijking van geloof

Als vroeger een Katholiek meisje verliefd werd op een Protestantse jongen, of omgekeerd, sprak het hele dorp daar schande van! Dat was toch ongehoord en bijkans godslastering...
Binnen de kortste keren werden de beide gezinnen, ieder in hun eigen kerk, gemeden als hadden ze lepra. 
En het zal dan ook niet als een verrassing komen dat, zodra het de meneren dominee en pastoor ter ore kwam, dezen zich terstond, na een smeekbede om persoonlijke bescherming, vervoegden aan de huizen des onheils. Na de gezinnen eens goed 'onderhanden te hebben genomen' togen dan de eerwaarden kerkwaarts, tevreden en verheugd over het heilzame en stichtelijk werk dat ieder van hen op zijn manier had verricht, er van overtuigd zijnde dat zijn manier de enige en de juiste was...

Vervolgens werd in beide gezinnen de boosdoener/ster eens flink aangepakt en goed doordrongen van al het vreselijks dat hij/zij misdaan had en welke helse gevolgen dit zou hebben als degene daar mee door zou gaan. En dus werd het de boosdoener/ster van dat moment aan verboden om enig contact met de ander te hebben.
....
Na eeuwen concludeerde men dat het zo niet langer kon. In gezamenlijk overleg besloot men dat het misschien toch helemaal niet zo slecht was, daar men van beide zijden geloofde in Christus. En zo werd voortaan vanaf de kansels verkondigd, hetgeen door de schaapjes beider kerken grotendeels opgelucht en verheugd werd ontvangen en herkauwd. Niettemin bleven er in beide kerken ook velen vasthouden aan de oude leren, welke zeer moeilijk los te laten waren. Deels door koppige onvrede, deels door angst het oude los te laten en het nieuwe te omarmen. Edoch, langzaam maar zeker werd ook deze groep steeds kleiner en kleiner.
....
Zo ging het ook met de doop.
Om het kind in de protestantse kerk te laten dopen moest de katholieke partner eerst protestants worden en andersom. 
In dat laatste geval moest bijvoorbeeld de protestantse partner katholiek worden, hetgeen bereikt kon worden door 'heropvoeding' via catechesatie en het uit het hoofd leren der alledaagse rituelen, zoals daar zijn de Weesgegroetjes, de Rozenkrans bidden, het zich eigen maken der Roomse Liturgie, de biecht, enzovoorts.
En tot slot moest dan de protestantse partner zich laten dopen, teneinde zèlf het te dopen kind vast te mogen houden. Tsja...en als dan die partner dat láátste weigerde, kon het kindje wel gedoopt worden, maar iemand anders moest het dan vasthouden. 
Inmiddels heeft men ook dáár ingezien dat het eigenlijk nonsens is en dus wordt inmiddels ook deze vernieuwing vreugdevol aan de schaapjes beider kerken verkondigd. En ook hier geldt weer: opnieuw bleven grote groepen vasthouden aan de oude leer, deels uit koppigheid, deels uit angst het oude los te laten en het nieuwe te omarmen. En jawel: ook nu weer werd deze laatste groep steeds kleiner en kleiner.
....
En zo komen God's kinderen steeds een heel klein stapje dichter bij de kern. Dichter bij waar het nu eigenlijk om draait: het leren accepteren dat er ook andere manieren zijn die óók goed zijn, dat er gebruiken zijn en mensen zijn die anders zijn of anders geloven, en die nèt zo goed van de Heer zijn. Eigenlijk het in Jezus' Naam leren liefhebben van datgene of diegene, dat/die anders is. En dus, simpelweg: liefde... Het is alleen ook híér weer een grote last:
Tientallen generaties lang geleerd hebben dat iets of iemand verkeerd is en dan nu opeens moeten geloven dat het/hij niet verkeerd is, voelt als verraad aan je eigen geloofsbeleving en vandaaruit...misschien zelfs wel als verraad aan de Here God Zèlf... Zij die dat laatste voelen zullen waarschijnlijk altijd 'tegen' blijven en vaak resoluut en radicaal tegen bepaalde vernieuwingen of verandering ageren of tegen -vernieuwing van denken-, hetgeen meestal liefdeloos en harteloos overkomt.

En in mijn beleving ligt daar een prachtige taak voor de herders van de gemeenten in Nederland, katholiek òf protestants, evangelisch of behoudend, expressief of ingetogen, voor elke gemeente geldt: 
"...de boodschap van liefde die wordt opgediend op een bed van zachtmoedigheid, wordt het gemakkelijkst verteerd...."

Maar ja..die kerk, hè? Die leiders...en erger nog: hun volgelingen, die schaapjes... Hé-mel-tèr-gend en tenenkrommend!
Zelf ben ik tamelijk teleurgesteld in de christelijke kerk. But then again, wie is dat nou eigenlijk niet? 
Mensen vallen tegen, maken stomme harteloze fouten, zeggen kwetsende dingen en zitten vol spin-en weef-foutjes (om maar eens een term uit dé textielstad van Nederland te noemen), waardoor ik regelmatig zou willen wegvluchten van die harteloze, liefdeloze massa van volgelingen van Christus Die Liefde is. Om dan lekker in m'n eentje op een onbewoond eiland met de Heer te leven. Maar zo werkt het helaas niet en als ik eerlijk ben en naar mezelf kijk, zoals Mozes deed, zie ik dat ik er zelf ook zo zwart als roet van zondigheid uitkom. We zijn allemaal falende mensen met bakkenvol aan kritiek over 'onze kerk' en ik vind dat we zo langzamerhand wel wat milder mogen zijn naar onze kerk toe, te beginnen bij mezelf, omdat het naast het werk van de Heer vooral ook veel geknutsel en gestuntel van mensen bevat en daar hoor ik zelf bij! Sterker nog: ik heb niet alleen in technische zin "twee linkerhanden", nee..ook geestelijk bak ik er verdraaid weinig van. Om maar eens in 'kooktermen' te blijven: mijn 'geestelijke baksels' zijn vaak genoeg niet te pruimen, aangebrand of half rauw. Niet te pruimen voor mijzelf, laat staan voor de ander! Maar dat wetende, kan ik daar wat aan doen: "geestelijk kookles" nemen bijvoorbeeld.
Hoe sta jij tegenover de kerk vergeven, waarin ze jou persoonlijk zo is tegengevallen en pijn heeft gedaan? Is het niet zo dat vergeving óók een tweerichtings-weg is? 
Stel je je rijkdom en geluk eens voor, wanneer je iets of iemand in jouw kerk leert aanvaarden, "simpelweg" door vergeving te vragen voor je standpunt of woorden omdat je begrijpt dat die de kerk of die persoon hebben geschaad. Stel je eens voor...
Erkennen..en erkend wòrden. Leren om wat was achter je te laten en wat is te omarmen.
Wèg met die veroordeling van het nieuwe...het nieuwe dat jou/mij onzeker maakt, doet twijfelen aan ons geloof.
Wèg met veroordeling die klinkt en voelt als liefdeloosheid, die voortkomt uit angst en onwetendheid...hèt middel van die verrekte duivel om ons zo ver mogelijk van de gemeente van Christus te verwijderen en daarmee van Christus Zèlf.
In plaats daarvan: Welkom heten. Omhelzen. Liefhebben. Zonder oordelen of beschuldigen. Denken en zeggen: "De Heer houdt van jou en dus ik óók!"

En zo samen bouwen aan een prachtige gemeente van de Heer, kleurrijk en liefdevol....

zondag 11 september 2016

Schuld en Schaamte

(Romeinen 8:1:"Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld...")
Bij schuld voelen we dat onze daad onwaardig is.
Bij schaamte voelen we onszèlf onwaardig.

Schuldgevoel is niet slecht. Het kan leiden tot spijt, excuses en verzoening.
Maar schaamte dwingt ons ons terug te trekken en ons te verbergen.
Schaamte versterkt het valse idee er niet bij te horen. Dat we het niet 'verdienen'. We voelen ons vaak niet slim genoeg, niet goed genoeg, niet attractief genoeg, niet vroom genoeg om te kunnen horen bij de kringen waar we bij wìllen horen.
We kunnen ons zelfs schamen voor dingen die ànderen ons hebben aangedaan! We voelen ons afgewezen en terecht: we hadden het vast verdiend, júíst omdat we het niet waard zijn en..oh ja...ook dáár schamen we ons voor... Maar: Je bent het waard om liefde te ontvangen en erbij te horen. Want niemand kent ons beter dan Jezus Christus en HIJ heeft ons lief; HIJ wijst ons niet af! We zijn het waard om bemind te worden en erbij te horen! De wet vd Geest die in Jezus Christus leven brengt, heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

Veel mensen voelen zich permanent veroordeeld.
Veel 'ouderwetse', vaak orthodoxe gemeenten prediken zelfs aanhoudend over de dodelijkheid van de zonde, waardoor ze de gelovigen opzadelen met een voortdurend, beklemmend gevoel van schaamte. Een constant gevoel van "Ik ben nooit goed genoeg. Ik zal het altijd weer verpesten. Ik zal nooit mezelf helemaal bloot kunnen geven, zolang ik niet de perfectie heb bereikt die zij van mij verlangen."
Dat en een nooit aflatend oordeel-gedrag maakt dat mensen gekwetst worden, vaak onherstelbaar waardoor men de gemeente de rug toekeert. Slechts zelden komt iemand jaren later heel voorzichtig weer eens een kijkje nemen.


Zelfs Jezus had met die liefdeloze, hardnekkige en Geestdodende regelzucht te maken. Het waren juist die religieuze 'voormannen' met hun talloze wetten en regels, die Jezus' grootste vijand waren.
Die mannen bekritiseerde Hij het meest en met hèn sprak Hij veruit het meest over de hel.
Hij stoorde er zich vreselijk aan dat de religieuze leiders van toen de mensen zware lasten oplegden en onbijbelse grenzen stelden. Zo van: "Als je dit en dat doet (of juist níét doet) en je daar en daar aan houdt, hoor je erbij. Zoniet..dan niet. Voor velen geldt dat ze dat al met de paplepel ingegoten hebben gekregen en wanneer ze dan op leeftijd zijn dragen ze nòg die diepe zware last met zich mee. Lasten en onbijbelse grenzen, die NIET van God zijn...maar van Zijn vijand.
Paulus zegt hierover: "Toen ik de wet begon te bestuderen, werd ik een slechter mens. Toen ik ging nadenken over al die wetten en regels zoals "Gij zult niet begeren" ging ik juist veel sterker  begeren." En net als Paulus, geloven wij, dat goedheid voortkomt uit een intieme relatie met Jezus, uit leven ìn Jezus Christus, niet uit regeltjes. En dat maakt dat we goed doen, niet omdat het ons opgelegd is door wetten of regels...maar omdat we dat wìllen!


Ik geloof dan ook dat de Here God die schaamte van ons weg wil nemen.
Schaamte maakt dat we méér gaan zondigen, zeg maar: meer en vaker niet tot ons recht, ons doel komen. Door schaamte vervallen mensen in een soort terugtrekkings-gedrag.
Ik HÈB geen fout gemaakt; ik BÈN een fout, en daardoor zelf-verdovend gaan handelen door bijv. troost-eten, drinken, drugs, zg. onverschilligheid en gemaakte 'zelfverzekerdheid', kortweg: alles wat je kunt gebruiken als matteriaal om een muur om je heen te bouwen. Een muur, die jou van God en gemeente verwijdert. En juist dáárom is het kruis zó belangrijk! Zodat je kunt zeggen: "Het maakt niet uit wat ik heb gedaan; het maakt niet uit hoevaak ik de boel weer in het honderd laat lopen of volgens anderen zondig, mijn doel voorbij schiet. Het máákt allemaal niet uit, want...JEZUS HOUDT VAN MIJ! Ik hoor bij HEM!" Hij zegt: "Het maakt niet uit M'N kind, ga dóór want Ik geloof in jou!"


En dus...
Niet de regels en wetten zijn 'zaligmakend', maar juist de Liefde van God de Vader!
Die Liefde doet elke vorm van schuld en schaamte wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Die Liefde plant vreugde, blijdschap en geluk in je hart en laat je opbloeien als een prachtige bloem...A real relationship with Jesus overrules all rules.

Spreuk van de dag:
 
A real relationship with Jesus overrules all rules.