.

.

zaterdag 22 augustus 2015

Bewuste keus of speling van de natuur?

In het stuk "respectvol getuigen tegenover homosexuelen" van het CIP (Christelijk Informatie Platform, stelt Matthias Joosse:

"...of ze ooit wel eens gelogen had, of ze wel eens  gestolen had, of ze wel eens gevloekt had of met lust naar iemand anders gekeken had."
(zie; http://www.cip.nl/god/augustus-2015/51127-Respectvol-getuigen-over-Jezus-tegenover-homoseksuelen)

"..Ik geloof persoonlijk niet dat mensen geboren worden als overspelige of leugenaar. Dat is niet wie je bent. Net zo min je geboren wordt als homoseksueel.
We doen die dingen wel, maar we hebben altijd een keuze."

Kijk, dáár gaat men de mist in!
Precies dat! De mening dat je niet geboren wordt al homo...
Wij mensen zijn eigenlijk één grote, enorme chemische fabriek. Uiterst complex en met miljoenen acties, reacties en processen per seconde.
Dat alleen al is één van God's ongrijpbare wonderen!
Als wij één enkel celletje in ons DNA 'missen', loopt de hele boel in 't honderd. Datzelfde geldt voor onze genen, receptoren en chromosomen.
Missen we bijv. één bepaald chromosoompje, worden we misschien geboren met bijvoorbeeld het down-syndroom...
Of we 'missen' één klein receptortje, of hebben er juist ééntje teveel, of...we hebben het juiste aantal, maar er zit er slechts ééntje niet op de 'juiste plaats', of hij werkt 'anders'.
In dat geval worden we misschien wel geboren met bijvoorbeeld een autistische aanleg, andersgeaardheid, of we kunnen geestelijk juist veel meer en sneller dan anderen (hoogbegaafdheid)..

Welnu, dat sommige mensen 'anders' geboren worden, wordt blijkbaar door het christendom volkomen aanvaard en zelfs bevestigd met de woorden:
"Je bent bedoeld! God houdt van jou, zoals je bent!". Dat geldt voor alle, in elke hoedanigheid, afwijkenden van het "normale", behalve... wanneer iemand homofiel is.
Dan gaan opeens alle alarmbellen af!
Dan is het opeens een bewuste keuze..?!?

Ik geloof wel dat het 'tegennatuurlijk' is, maar dat is iets héél anders.
Maar voor christenen is dat ruimschoots voldoende reden om het homo-zijn gelijk te trekken met datgene waar God van gruwelde, nl. alle Sodom & Gomorra-achtige praktijken, die in veel gebieden
beoefend werden. Dat waren bachanale orgies, gelijkend op taferelen zoals die men kan zien in films als "Caligula".. Dáár gruwelde God van. Van die ongebrijdelde wellust naar sex, drank en nog
meer sex en alle andere vormen van overdadigheid en zelfs bestialiteit.

Men stelt dat 'homo zijn' een bewuste keuze is, maar hoe kòmt men daarbij?
Waar staat dat? In de bijbel? Absoluut en volmondig: NEEN!
Is homofilie tegennatuurlijk? Ja, ik denk het wel.
Maar een bewuste keuze?
Nee...dat wil er bij mij niet in....

vrijdag 14 augustus 2015

Sex voor het huwelijk en waarom überhaubt trouwen?

Als aan christenen gevraagd wordt, waar in de bijbel geschreven staat dat sex voor het huwelijk verboden is, wordt er heel vaak verwezen naar de teksten waarin het woord 'ontucht' en/of 'zedeloosheid' voorkomt.
Teksten als:
1kor 6:18, waar staat:
"18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam."

Maar...valt sex voor het huwelijk daaronder?

Nee, volstrekt niet! Als ik kijk naar wat "ontucht" betekent:

ontucht

hoererij, onkuisheid, prostitutie, onzedelijkheid
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ontucht

Ontucht

(verboden seksuele handelingen), Hoererij. Het plegen van seksuele handelingen met kinderen (1): jonger dan 12 jaar of (2): ouder dan 12 maar jonger dan 16 jaar (buiten echt). 
- Wettelijke bepalingen (Wetboek van Strafrecht, 2004): - Ontucht met iemand jonger dan 12 jaar : - Artikel 244 - Hij die met iemand van de leeftijd beneden twaalf jaren handelingen pleegt. 
En hoererij, onzedelijkjheid. (http://www.woorden-boek.nl/woord/ontucht)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Ook wordt 1 Kor. 7 veel aangehaald, waarin Paulus antwoordt aan een Griek.

"De gehuwde en de ongehuwde staat
1Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt.
U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. 2Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. 4Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. 5Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 6Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. 7Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. 8Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. 9Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. 10Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man 11(is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen."

En dáár wil ik toch eens bij stilstaan.

Volgens mij staat hier iets heel belangrijks, waar verreweg de meeste kerken niet bij stilstaan of overheen lezen!
Iets, dat àlle uitspraken van Paulus over sexualiteit verklaart...
Er staat namelijk in vers 1:
"1 Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft."
Het was een Griek uit Corinthe, die dit aan Paulus had geschreven.
Inmiddels weten we heel veel van het antieke Griekenland en de bevolking. We weten ontzettend veel over de oude tradities, hun goden-en godinnencultuur, de gebruiken, ja..kortweg: de hele sociale, religieuze, maatschappelijke struktuur van de oude Grieken.

Welnu, in Griekenland heerste een cultuur, waarin het de gewoonste zaak van de wereld was dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen sex hadden. De interactie tussen man en vrouw was er in de meeste gevallen in de eerste plaats voor het nachgeslacht. De vrouwen bleven meestal thuis of bij elkaar, terwijl het openbare leven draaide om de man. Die deed dan ook vrijwel alles buitenshuis.

In deze cultuur was sex bijzonder nadrukkelijk aanwezig en sex speelde dan ook een hele grote rol in het dagelijkse sociale leven. Het werd daarom dus ook gezien als des mans plicht om er goed uit zien. 
Oudere mannen hadden gemeenschap met jongere mannen, jongere mannen met jonge jongens, oudere mannen met jonge jongens...het kwam allemaal voor en het was doodnormaal! 
Ook hadden mannen wel sex met verschillende vrouwen en viceversa.
Zoals wij in onze tijd omgaan met mode, fotomodellen, idolen e.d., zo ging dat in het oude Griekenland ook. Alleen draaide dat altijd om de man! 
Niet voor niets stikt het nog steeds op de wereld van prachtige oud-Griekse beeldhouwwerken van mannen, natuurlijk steeds naakt. Musea staan er vol mee. Jonge, sterke en atletisch gebouwde knappe mannen.
En ja, er werden ook wel beelden gemaakt van vrouwen, maar dat waren meestal godinnen. Het oude Griekenland had namelijk ook een rijke meer-goden cultuur met diverse goden en godinnen. 
In veel steden waren zelfs tempels voor een "onbekende god", voor alle zekerheid. "Je wist maar nooit. Stel dat je een god/godin vergeten was.."

En het was in díé cultuur, dat Paulus monoteïsme en monogamie predikte, één God, en één levenspartner...en dus: één persoon met wie men sex mocht hebben!!

In combinatie met de tekst uit Genesis, waarin staat: "En zij (Adam en Eva) kwamen bij elkaar en zijn werden één".." worden Paulus' woorden stelselmatig in verreweg de meeste kerken gebruikt als 
uitleg waarom sex voor het huwelijk 'niet mag'.

Mijns inziens echter predikte Paulus slechts monoteïsme en monogamie. 

Hij stelde nooit dat twee mensen die werkelijk van elkaar hielden/houden, geen sex met elkaar mochten/mogen hebben, vóórdat ze getrouwd waren/zijn.
Er komt in de bijbel niet een tekst voor, waarin dat klip en klaar afgeraden, danwel verboden wordt, 

Nochtans werd sex door velen (waaronder Paulus) wèl uitgelegd als zijnde bedoeld als onderdeel van een hechte, oprechte, intieme, liefdevolle, monogame relatie en dat men in zo'n relatie elkaar tegenover God zou moeten beloven voor altijd voor elkaar te zorgen, je lichaam te bewaren voor de ander en nooit bij elkaar weg te gaan. Dit 'verbond met God en elkaar' heet sinds enkele duizenden jaren 'huwelijk'. En binnen dit huwelijk vrij je dus alleen met elkaar. 

"Gij zult uw broeders vrouw niet begeren.."

In beginsel was er slechts de verbintenis voor God's aangezicht; later werden daar in tempels allerlei 'bekrachtigende, bevestigende' rituelen omheen gebouwd. 

Waar overigens niets mis mee is...
Spreuk van de dag

Ik heb vastgesteld dat al degenen die voor abortus zijn,
er vroeger niet zelf het slachtoffer van waren. 
(Ronald Reagan)

vrijdag 7 augustus 2015

Gruwelen uit liefde

1 Kor.13:13 "Zo blijven dan:

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde."

Is liefde niet louter acceptatie? De ander uitnodigen te zijn wie hij is? De ander willen zien, zoals God hem ziet?

Ongeacht kleur, religie, geslacht, voorkeur, geaardheid?
Waarom is het voor ons, christenen zo verdraaid moeilijk om te accepteren dat er mensen zijn, die van geboorte af (!) een andere natuur hebben?

Ja, de bijbel voorziet in zes teksten die betrekking hebben op homosexualiteit, drie in het Oude Testament en drie in het Nieuwe Testament.

Van tienduizenden teksten zijn het er zes(!).
Al naar gelang de kerkelijke stroming wordt hier wat gematigd mee omgegaan, anderen radicaliseren het simpelweg volkomen.

Oh ja zeker, de bijbel spreekt van "een gruwel in God's ogen".

Zoekende op het woord 'gruwel' kom ik op een aantal teksten waarin wordt gesproken van iets dat "een gruwel is in God's ogen".
Zomaar een paar uit de losse pols:
Spreuken 6:16-19:
"16Deze zes dingen haat de Here,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
17hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
18een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
19wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.

Verderop, in het Nieuwe Testament, kom ik er nog een paar tegen:

-vrouwen in mannenkleren en mannen in vrouwenkleren.
-rente berekenen over geld dat je hebt uitgeleend
-kwaadsprekerij (die valse tong)
-een valse weegschaal gebruiken in je handel.
-hoererij
-overspel
etc. etc.

In alle gevallen gaat het om een bewuste keuze voor bepaalde daden.

Ook in het geval van 'sodomie' (ongeremde sexuele wellust), waarbij mannen met elkaar en vrouwen met elkaar èn wisselend sex hadden/hebben.

Terwijl inmiddels wel bekend is, dat homofilie géén bewuste keuze is!

Dat bèn je gewoon... Tégen je eigen wil in en mèt alle problemen, pijn en verdriet. Ook mèt die enorme, vaak jarendurende worsteling met je eigen identiteit.

Welnu, waar in de bijbel gesproken wordt van die 'sexuele gruwelen in God's ogen, daar is bij een jongen die verliefd is op een jongen, en bij een meisje dat verliefd is op een meisje geen sprake van!

Hartstocht, passie.. dezelfde emoties als bij hetero-mensen.
Paulus zegt daarvan in Romeinen (mbt tot man/vrouw: "Het is beter te trouwen, dan te branden van passie.

En toch...

Iedereen kan trouwen en wordt in elke gemeente toegelaten, in elke functie, maar níét de homo!
Dàt is een gruwel in God's ogen. Diegene leeft in zonde!
Ik heb echter geleerd dat iedereen zonde begaat. Ook, of juist als christen!
Maar het gaat de Here God niet om onze zonden. Die heeft Zijn Zoon Jezus al op zich genomen. Nee, het gaat de Here God erom een eerlijke, oprechte relatie met ons te hebben.

Tot slot:

In vrijwel elke kerkdienst/bijeenkomst/evangelisatie-actie etc. wordt geroepen en geschreven:
"Je bent bedoeld! De Heer heeft jou bedoeld en houdt van jou zoals jij bent."
Hmm.. Wèldan...!