.

.

vrijdag 17 december 2021

Brief voor achterblijversBrief voor diegenen die niet de opname van de gemeente hebben meegemaakt.

Leg deze brief op een zichtbare plaats in uw huis, zodat uw kinderen, familieleden of vrienden, die achter zijn gebleven, het zullen vinden en lezen. Leg hier ook een bijbel bij! Hiermee kunt u vertellen wat er met u is gebeurd en geeft u hen een kans om te begrijpen wat er komen gaat.

De komst van de Heer is zeer nabij! Wanneer Hij komt en ons tot Zich zal nemen in de wolken, dan kunnen wij niets meer tot onze kinderen, tot onze familieleden en vrienden zeggen, want de opname zal plotseling plaatsvinden.

 

(Plaatsnaam, datum)

 

Wat de gelovigen aan hun kinderen en familieleden en vrienden, die achter zullen blijven, nog zo graag zouden willen zeggen!

 

'Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachten volgens de Bijbel, dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zal worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus toebehoren, zullen in één oogwenk veranderd worden en van deze aarde worden weggenomen, op de manier zoals Jezus Christus naar de hemel voer. Wanneer dit gebeurd is, zullen velen op aarde achter zijn gebleven. Dit zijn degenen die niet in Jezus Christus geloofden, of die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in Jezus Christus. Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wij zèlf niet meer tot jullie spreken. 

Wij zeggen jullie: Op dit moment van de opname is er iets geweldigs gebeurd: de Gemeente van Jezus Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, met het Hoofd van de Gemeente. Waarover wij al vaak hebben geschreven, is nu dan echt werkelijkheid geworden en jij, die dit nu leest is helaas op de aarde achtergebleven. We denken dat je een zeer moeilijke tijd tegemoet gaat, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal.

In het Bijbelboek Openbaring staat dit beschreven. Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.

 

Wat is er gebeurd?

Jezus zelf heeft gezegd:: 'Ik kom terug' (Joh 14:3). Hoe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in 1 Tessalonicenzen 4:16-17: 'Want de Heere Zelf zal  met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden, die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn.'

Wat jij nu hierboven hebt gelezen, is nu werkelijk een feit geworden! 

Wij zijn opgenomen, wij zijn de Here tegemoet gegaan in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in een oogwenk, zoals je dit kunt lezen in 1 Corinthiërs 15:51-52:

''Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden.''

De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie deze woorden lezen, zijn wij Thuis bij onze Bruidegom. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren.

Maar nu komt op aarde een verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit feit is, wat ons verdrietig maakt. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig. Ja, doordat wij zijn opgenomen weten we dat Zijn Woord werkelijk waar is en wij zeggen het nogmaals door deze brief: dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Wij zijn beslist niet door UFO’s meegenomen, ontvoerd of wat ook maar door andere mensen of regeringen wordt beweerd.

 

Maar... 

wat kunnen jullie nu verwachten?

Dat staat te lezen in 2 Tessalonicenzen 2:8:

''En dan zal de wetteloze (satan) geopenbaard worden.''

Lees hierbij ook Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God geeft aan satan gelegenheid om onbeperkt zijn boze natuur te laten zien en daardoor wordt het voor iedereen openbaar, wat zijn demonische karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken. Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. We vinden het vreselijk voor jullie, dat jullie deze tijd mee moeten maken! Wat zal er in deze tijd gebeuren? Er zal een tijd van chaos aanbreken, de tempel zal in Jeruzalem worden herbouwd, er zullen oordelen van God over de aarde komen. Deze oordelen komen van God omdat Hij de zonde haat, Hij is rechtvaardig.

 

Maar alles is nog niet verloren!

Gelukkig is nu niet alles reddeloos verloren. Er is nog een tijd van genade voor jullie, gedurende de komende 7 jaren! God houdt nog steeds van jullie! God is nog steeds genadig! God kijkt naar jullie om, maar vraagt wel of je wil kiezen voor Hem. Je kunt nog steeds vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald. 1. Timotheüs 2:6: “Jezus heeft Zich gegeven als losprijs voor allen” Je kunt nog steeds een keuze maken om Jezus Christus te gaan volgen. 

Je kunt hierbij het volgende gebed bidden: “Vader in de Hemel, ik erken dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb en dat U heel graag met mij een relatie wilt hebben. Vandaag besluit ik dat ik ook een relatie met U wil aangaan! Ik erken, dat de Here Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen. Ik wil niet meer leven alleen voor mijzelf, maar ik wil U bij mijn leven betrekken. Ik dank U, dat U naar mij luistert en mij kent. Dank U wel voor vergeving van zonden, voor het offer wat U heeft gebracht Dat offer wil ik aanvaarden! Leer mij hoe ik een kind van U kan worden. Laat mij niet los, Heer, maar houdt mij stevig vast. Laat mij zien, hoe het verder moet. Amen”

 

Wat moet je NÍÉT doen!

Er zal een man, een wereldleider, gaan regeren, die alle problemen op gaat lossen. Wij noemen hem de antichrist. Volg hem niet! Geloof niet de media die allerlei redenen zal opgeven voor onze verdwijning. Neem niet het merkteken en buig niet voor de antichrist. Zonder dit merkteken kun je volgens Openbaring 13:16-17 niet kopen en verkopen. “En het maakt aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam”. Als je het merkteken wel neemt, zullen volgens Openbaring 14:11 de gevolgen zijn: “En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt”.


Wat moet je WÈL doen!

De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie helaas voorbij laten gaan. De Here heeft die deur toegesloten. Het woord van de Here luidt nu: 'Ik ken u niet.' (Matt. 25:12) Mis nu niet de laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwigheid bij God, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van Jezus Christus, dat Hij ook voor jouw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.' (1 Joh 1:7)

Hij zal jullie van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aards leven te verliezen om daarvoor in de plaats eeuwig bij God te zijn. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid bij God! Dé plaats waar harmonie zal zijn, geen dood, geen tranen, maar vrede, geluk en vrijheid. Ook zullen we jullie daar weer ontmoeten. Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot bekering!

Om je voor te bereiden op de komende periode is het belangrijk om medechristenen te zoeken, om te bedenken hoe je kunt overleven zonder stroom/gas/water/internet, kortom hoe je zelfvoorzienend kan zijn. Lees in je Bijbel over wat er komen gaat! Wij kunnen nu ook niet alles overzien, maar we roepen je op om zelf goed te bedenken hoe je met deze nieuwe situatie om moet gaan. De komende drieëneenhalf jaar zal er vrede zijn, maar wel onder de heerschappij van de antichrist. Daarna volgt de andere helft van de zeven jaren, die beslist heel moeilijk gaat worden.

We hopen dat je dit serieus neemt en er over gaat nadenken! We houden teveel van je om je zonder dit bericht achter te laten. Ga met al je vragen en zorgen naar God, dan kan Hij voor jou gaan zorgen.

 

Johannes 3:16-18 zegt dit: Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij Zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden. Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. 

Wees gezegend en gered..!